Participatie Regionale Energiestrategie in Hattem

In 2030 wordt ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. Deze ambitie is te lezen in het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe. Het college van Hattem heeft dit concept vorige week vastgesteld. Daarmee is het startsein gegeven voor het participatieproces met raadsleden en inwoners.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeenten in regionaal verband samen aan de slag gaan met duurzame energie. Elke regio ontwikkelt een Regionale Energiestrategie. Hierin beschrijft de regio hoe zij een bijdrage levert aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. En daarbij gaat het niet over energiemaatregelen die inwoners zelf in huis nemen, maar om de grootschalige opwekking van zonne- en windenergie. Waarbij de regio het wel belangrijk vindt dat inwoners meeprofiteren. Zij kunnen bijvoorbeeld mede-eigenaar worden van nieuwe energieprojecten

Verder verduurzamen

Door ruimte te bieden aan initiatieven voor duurzame energie, wordt het gebruik van fossiele brandstof overbodig en besparen we op CO2. De concept Regionale Energiestrategie voor de Noord-Veluwe is klaar. Wethouder Auke Schipper is tevreden over de strategie die er nu ligt. “Dit is een belangrijke stap om de energiebehoefte verder te verduurzamen. De plannen dragen bij aan betaalbare energie voor inwoners uit de eigen regio. Er is volop ruimte voor lokaal initiatief. Samen kunnen we aan de slag met de volgende stap van de Regionale Energiestrategie.”

Participatie: de mening van inwoners

In de Regionale Energiestrategie wordt gekeken waar projecten voor duurzame energie mogelijk zijn. Daarbij zijn vier criteria belangrijk. Wat levert het aan energie op? Is het inpasbaar in het landschap? Welke investeringen moeten er door de energiemaatschappij gedaan worden? Is er draagvlak in de samenleving? Om dat laatste te toetsen, vraagt de gemeente de mening van inwoners van Hattem. De komende maanden wordt het plan via de gebruikelijke media aan de inwoners voorgelegd. Ook is er vanaf half juni een online tool beschikbaar, waarin zij hun voorkeur en mening kunnen geven. Daarnaast kiest de raad ervoor om vlak na de zomervakantie de inwoners van Hattem uit te nodigen om te reageren op de inhoud van de strategie.

Voordat de gemeenteraad In september een besluit neemt over de concept Regionale Energiestrategie, vinden zij het van belang om de mening van Hattem te horen en deze mee te laten wegen. De definitieve Regionale Energiestrategie dient uiteindelijk ingediend te worden voor 1 juli 2021.

Over het Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord staat dat we in 2030 in Nederland 35 Terawattuur (TWh) aan grootschalige zonne- en windenergie op land op moeten wekken en zodoende de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen. Daarnaast wordt toegewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (duurzame warmtevoorziening). De Noord-Veluwe verwacht 0,5 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 grootschalig op te wekken. De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen aan de RES. Zij vormen samen de Stuurgroep RES Noord-Veluwe. De gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de RES uiteindelijk vast.