Brief informateur Lelystad Airport

Aan de informateur

In afschrift aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer

16 juni 2021

Geachte informateur, geachte mevrouw Hamer,

Het nieuw te vormen kabinet staat voor grote opgaven. De gevolgen van de COVID19-crisis zullen nog lang doorwerken, de opgaven op het gebied van (kwaliteit van) wonen, natuur, stikstof en klimaat liegen er niet om en het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Juist al deze punten komen samen in het onderwerp dat in ons gebied al jarenlang een punt van maatschappelijke en bestuurlijke zorg is: Lelystad Airport.

Deze ontwikkeling zorgt in onze regio voor veel onrust. Inwoners vrezen voor hun woongenot en de negatieve effecten op gezondheid en leefomgeving. Bedrijven in de toerismesector zijn bang dat toeristen andere regio's opzoeken waar de rust nog wel aanwezig is. Bestuurlijke keuzes missen onderbouwing en zijn daarmee voor inwoners en lokale bestuurders onbegrijpelijk.

Het dossier Lelystad Airport heeft geen positieve bijdrage geleverd aan het vertrouwen in de overheid. Verkeerde berekeningen in milieueffectrapportages, het niet (kunnen) nakomen van beloftes t.a.v. randvoorwaarden, onjuiste toepassing van natuurwetgeving, onnavolgbare inzet van stikstofruimte voedt de maatschappelijke weerstand tegen de komst van het vliegveld. Het missen van herkenning en begrip in de reacties op de zienswijzen versterken dit effect.

De Tweede Kamer heeft uitgesproken dat het tijd is voor een nieuwe bestuurscultuur. Een cultuur waarin transparantie, navolgbaarheid en vertrouwen het uitgangspunt zijn. Een nieuw kabinet biedt de kans om opnieuw te beginnen vanuit een nieuw perspectief en het vertrouwen van de samenleving te herwinnen. Dat kan volgens ons, met betrekking tot het luchtvaartdossier, in drie stappen:

1. Heroverweeg de Luchtvaartnota 2020 - 2050

In de zienswijzen op de Luchtvaartnota zijn voldoende aanknopingspunten gegeven om de visie op de luchtvaart te versterken. Gebruik die informatie om de Luchtvaartnota van de samenleving te laten zijn. Kies niet bij voorbaat voor groei, maar voor kwalitatieve verbindingen met de wereld. Plaats Lelystad Airport in het perspectief van de brede welvaart: weegt het af tegen de negatieve effecten voor de woon- en leefomgeving van mens en dier.

2. Creëer duidelijkheid rond de Luchtruimherziening

Het vorige kabinet heeft een eerste stap gezet met de contouren van het nieuwe luchtruim. Die contouren geven nu onvoldoende inzicht in de gevolgen. Zet eerst een volledige en goed gemotiveerde hoofdstructuur neer voordat tot uitwerking wordt overgegaan. Zodat op voorhand voldoende inzicht ontstaat over hoe en waar deze nieuwe hoofdstructuur de leefomgeving positief of negatief beïnvloedt. De uitwerking van de hoofdstructuur moet vervolgens helder maken of en hoe luchtvaart en de kwaliteit van de leefomgeving samen kunnen gaan.

3. Neem pas dan een eventueel Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Na het zetten van de vorige stappen wordt helder of een nieuwe luchthaven noodzakelijk en van toegevoegde waarde is en of Lelystad Airport inpasbaar is binnen het nieuwe luchtruim, zonder dat de leefomgeving van de regio negatief wordt beïnvloed. Eerst daarna kan toegekomen worden aan het eventueel nemen van een Luchthavenbesluit met de daarbij behorende voorwaarden. Er is voldoende tijd voor de uitvoering van dit stappenplan. De gevolgen van de COVID19-crisis zullen met name in de luchtvaartsector nog lang doorwerken. Dit geeft tijd om samen met de samenleving te werken aan een breed gedragen plan voor de toekomst van de luchtvaart.

Concreet vragen wij u om de volgende punten te betrekken in uw (in)formatie:

  • (voorlopig) Lelystad Airport niet te openen voor groot handelsverkeer;
  • De ingediende zienswijzen met betrekking tot Luchtvaartnota 2020 - 2050 te beoordelen in het kader van de NOVI en de maatschappelijke dialoog rond de brede welvaart in ons land;
  • Deze kabinetsperiode te komen met een duidelijke hoofdstructuur en concrete uitwerking van de Luchtruimherziening, daarbij rekening houdend met de zienswijzen die zijn ingediend;
  • Op basis van de definitieve Luchtvaartnota en de definitieve Luchtruimherziening een besluit te nemen over eventuele opening van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer;
  • Dit alles te doen in een open en transparante dialoog met medeoverheden, inwoners en bedrijven.

Mede namens de colleges van

Elburg, burgemeester Jan Nathan Rozendaal
Epe, burgemeester Tom Horn
Hattem, burgemeester Marleen Sanderse
Oldebroek, burgemeester Tanja Haseloop-Amsing