Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem heeft op 26 april 2021 de notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld voor de omgevingsvisie van Hattem. De gemeente Hattem werkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie beschrijft hoe Hattem zich gaat ontwikkelen richting 2040.

Opstellen planMER

Onderdeel van deze wettelijke besluitvorming is het opstellen van een planMER. Het is te verwachten dat de Omgevingsvisie het kader vormt voor m.e.r.-plichtige activiteiten en dat die activiteiten mogelijk gevolgen hebben voor kwetsbare gebieden zoals Natura 2000-gebieden. In die gevallen is het opstellen van een planMER verplicht. Het planMER brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen. Ook onderzoekt het de verschillende alternatieve oplossingen en maatregelen met het oog op het beperken van effecten op de leefomgeving. Zo draagt het planMER bij aan de onderbouwing en transparantie van de effecten van een besluit en kan het als hulpmiddel worden gebruikt bij participatie.

Eerste stap: notitie Reikwijdte en Detailniveau

Een eerste stap in de mer-procedure is het opstellen van een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Deze notitie beschrijft het doel, de scope en de aanpak voor het MER. De reikwijdte staat voor de onderwerpen die in het MER staan, zoals welke alternatieven onderzocht worden en welke milieuaspecten relevant zijn. Bij het detailniveau draait het om hoe uitgebreid en hoe gedetailleerd en hoe de verschillende milieuaspecten in het MER worden onderzocht. 

Zienswijze indienen

De NRD is op 11 mei 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en is tot en met 22 juni 2021 in te zien via de website officielebekendmakingen.nl. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. Prins via (038) 443 16 16.

Zie ook: informatie omgevingsvisie