Resultaten participatie Omgevingsvisie Hattem

Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? In de Omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten en in welke richting Hattem zich ontwikkelt. Over het Koersdocument voor de Omgevingsvisie gingen we in maart in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en collega-overheden. De voorlopige resultaten delen we graag met u. De resultaten worden nu gebruikt om een eerste conceptversie van de Omgevingsvisie op te stellen. Die is waarschijnlijk in juni beschikbaar. We blijven in en na de zomer met alle betrokkenen in gesprek over de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is een toekomstvisie van, voor en met Hattem. Geen visie vanuit de gemeente, maar juist een visie waarbij de stad al een aantal jaren betrokken is, als belangrijke adviseur voor het college en de raad. Dit betekent dat zij al vanaf het begin participeren, bijvoorbeeld tijdens interactieve informatiesessies en met diverse (online) vragenlijsten. De verzamelde input is gebruikt voor het Koersdocument, dat we in maart aan de samenleving voorlegden. Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen fysieke informatiebijeenkomsten georganiseerd konden worden, vond de participatie voornamelijk online plaats. Zo’n 200 inwoners vulden de online vragenlijsten in op ons nieuwe participatieplatform samenhattem.nl. Daarnaast bekeken veel mensen de webinars via Youtube, samenhattem.nl of RTV Hattem. Ook organiseerden we twee online sessies met ondernemers en maatschappelijke organisaties in Hattem en onze collega-overheden. Daarnaast kwamen er reacties binnen via de social media en email. 

Voorlopige conclusies

Alle resultaten zijn gebundeld en vertaald in een aantal voorlopige conclusies. Voorlopig, omdat we de Omgevingsvisie nog volop aan het bouwen zijn. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het toekomstbeeld dat beschreven staat in het Koersdocument wordt in grote lijnen herkend.
  • Twee opgaven springen er in het Koersdocument uit: woningbouw en duurzame energie. Hierover stelden we een aantal aanvullende vragen.
    • Woningbouw: opvallend was dat 76% van de inwoners die de enquête heeft ingevuld, wil dat in de toekomst alleen voor de eigen behoefte (circa 600 woningen) van Hattem gebouwd wordt. Omdat we onze ogen niet kunnen sluiten voor de grote regionale behoefte (de bouw van 25.000-80.000 woningen) onderzoeken we in de Milieu-effectrapportage wat de gevolgen zijn als we meer dan 600 woningen willen bouwen.
    • Duurzame energie: de discussie over duurzame energie bevestigt wat we al wisten. Met de bestaande techniek (zon, wind, warmtewinning) kan Hattem belangrijke stappen zetten richting een energieneutrale gemeente. Daarvoor moeten we de komende jaren ons best doen om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. De meningen over zonnevelden en windenergie zijn verdeeld in Hattem. In de Milieu-effectrapportage onderzoeken we nog een keer goed wat de mogelijkheden in Hattem zijn voor zonnevelden, windmolens en warmte (bijvoorbeeld uit afvalwater of oppervlaktewater).

Het vervolg

De voorlopige uitkomsten van de participatie worden gedeeld met het college en de raad. De gemeenteraad kan op basis van de resultaten de richting aangeven voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Daarbij kijken we serieus naar alle geleverde input en nemen we deze waar het kan mee. Op dit moment werken we het Koersdocument uit tot een eerste ruwe versie van deze Omgevingsvisie. Die gaan we in juni/juli ook weer bespreken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en collega-overheden. In de zomer zijn ook de resultaten van de milieuonderzoeken (MER) bekend. Die zijn belangrijk voor de onderbouwing van de keuzes in de Omgevingsvisie. Kort na de zomer (september/oktober) kunt u een inspraakrectie geven op de Ontwerp-Omgevingsvisie en/of het MER. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie nog deze raadsperiode kan vaststellen. Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op www.hattem.nl/omgevingsvisie en op www.samenhattem.nl