Voornemen tot verkoop snippergroen

Wij hebben het voornemen een strookje snippergroen te verkopen. Het strookje is gelegen bij de Schakelaarskamp 9 in Hattem, kadastraal bekend als gemeente Hattem sectie D, nummer 7323 (gedeeltelijk) ter grootte van ca 32 m². Het strookje mag uitsluitend gebruikt worden als onbebouwde tuin overeenkomstig de bestemming ‘Kom Hattem’ met ‘Parkeren gemeente Hattem’. De verkoopprijs bedraagt €1.600,- k.k.

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. De gemeente verkoopt snippergroen uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Ten aanzien van dit strookje is er sprake van één aangrenzende particuliere woningeigenaar en daarom één serieuze gegadigde.

Indien u van mening bent dat ook u op basis van de hiervoor gestelde criteria in aanmerking dient te komen voor de aankoop van dit strookje snippergroen, dient u zich te melden bij de gemeente binnen een termijn van 14 kalenderdagen en dus uiterlijk 30 november 2022. De gemeente zal dan toetsen of u voldoet aan de in deze kennisgeving gestelde uitgiftevoorwaarden. De gemeente informeert u binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van uw melding schriftelijk met motivatie over de uitkomst van deze toetsing. Indien blijkt dat u aan de uitgiftevoorwaarden voldoet zal de gemeente alsnog een normale of uitgebreide selectieprocedure starten.
Indien u de kwestie voor wilt leggen aan een rechter dient u een kortgedingprocedure te starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland binnen een termijn van 20 kalenderdagen en dus uiterlijk 6 december 2022. Deze termijn is een vervaltermijn.

Mocht u vragen over de voorgenomen verkoop hebben, dan kunt u contact opnemen met afdeling Grondzaken, e-mailadres: grondzaken@hattem.nl of per adres Markt 1, 8051 EZ Hattem of Postbus 93, 8050 AB Hattem onder vermelding van zaaknummer 40285.