Voornemen tot vestiging zakelijk recht van opstal

Ter formalisatie van de bestaande situatie heeft de gemeente Hattem het voornemen een zakelijk recht van opstal te vestigen op een perceel grond gelegen bij de Oranje Nassaulaan 13 in Hattem, kadastraal bekend als gemeente Hattem sectie C, nummer 788 (gedeeltelijk) ter grootte van ca 11 m².

Het zakelijk recht houdt in dat het perceel uitsluitend gebruikt mag worden voor het oprichten, vervangen, hebben en onderhouden van een zogeheten Point of Presence, omvattende een technische ruimte ten behoeve van een glasvezelnetwerk of andere telecommunicatiedoeleinden (PoP-station). 

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de vestiging van een zakelijk recht van opstal op dit (gedeeltelijke) perceel in aanmerking komt. De gemeente acht het vanuit het publieke belang wenselijk dat er voor de inwoners een glasvezelnetwerk wordt aangelegd om zo toegang te krijgen tot een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie. Voor de aanleg zijn zogenaamde POP-stations nodig die fungeren als verdeelstation. De gemeente is op grond van de Telecommunicatiewet gehouden om de aanwezigheid van zo’n glasvezelnetwerk met POP-stations op openbare gronden te gedogen. De gemeente stelt zich daarom op het standpunt dat er in dit geval geen ruimte is voor mededinging. 

Als u het oneens bent met de voorgenomen bezwaring van dit (gedeeltelijke) perceel grond dient u zich te melden bij de gemeente binnen een termijn van 14 kalenderdagen en dus uiterlijk 7 december 2022. De gemeente zal dan toetsen of u voldoet aan de in deze kennisgeving gestelde uitgiftevoorwaarden. De gemeente informeert u binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van uw melding schriftelijk met motivatie over de uitkomst van deze toetsing. Indien blijkt dat u aan de uitgiftevoorwaarden voldoet zal de gemeente alsnog een normale of uitgebreide selectieprocedure starten.
Als u de kwestie voor wilt leggen aan een rechter dient u een kortgedingprocedure te starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland binnen een termijn van 20 kalenderdagen en dus uiterlijk 6 december 2022. Deze termijn is een vervaltermijn.

Mocht u vragen over de voorgenomen verkoop hebben, dan kunt u contact opnemen met afdeling Grondzaken, e-mailadres: grondzaken@hattem.nl of per adres Markt 1, 8051 EZ Hattem of Postbus 93, 8050 AB Hattem onder vermelding van zaaknummer 49156.