College stemt in met stedenbouwkundig plan zone oude ijsbaanterrein

Het college van de gemeente Hattem heeft op 13 oktober 2020 ingestemd met het stedenbouwkundige plan voor het oude ijsbaanterrein en omgeving. Hiermee zet het college een stap richting de wens om hier een woonzorgzone te realiseren.

De wens om op de oude ijsbaan aan de Geldersedijk een woonzorgzone te realiseren, leeft al jaren. Door steeds veranderende omstandigheden heeft dit meer tijd gevraagd dan gedacht. Zo zijn de woningmarkt en woonwensen van senioren veranderd. Maar ook het besluit van de gemeenteraad op 11 maart 2019 om dit gebied aan te wijzen als locatie voor het beoogde eerste cluster basisonderwijs (IKC, integraal kindcentrum) heeft hier invloed op gehad.

Vanaf maart 2019 is er hard gewerkt samen met alle belanghebbenden om een nieuwe visie op het gebied te maken. Hierin zijn de functies wonen, zorg en onderwijs evenwichtig verdeeld. Dat leidde op 16 december 2019 tot het vaststellen door de gemeenteraad van een stedenbouwkundige visie. Het stedenbouwkundig plan is een nadere uitwerking van deze stedenbouwkundige visie en vormt de basis voor het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor het stedenbouwkundig plan op 23 november 2020 vast te stellen. Hierna kan het bestemmingsplan in procedure gebracht worden. Op 20 oktober hebben inwoners de kans om online mee te kijken en zo de raad nog te voorzien van aandachtspunten. Dit kan ook kenbaar worden gemaakt tijdens de commissievergadering van 2 november 2020.

Stedenbouwkundig plan

IJsbaanterrein

In het coalitieakkoord ‘Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem’ is de wens al uitgesproken om te zorgen voor woningen die geschikt zijn voor zorg en een woonomgeving ingericht op langer thuis blijven wonen. Een van de aangewezen plekken is op het voormalig ijsbaanterrein. Wethouder Auke Schipper: “Wij zijn blij dat we een stap vooruit kunnen maken en op deze manier kunnen voorzien in een deel van de behoefte aan passende woningen in Hattem, voor de Hattemers.”
Wethouder Carla Broekhuis laat weten blij te zijn dat er nu stappen gezet worden naar een definitieve invulling van het gebied. Met zorg in de nabijheid en mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning kunnen senioren hopelijk langer op een verantwoorde en veilige manier zelfstandig blijven wonen in hun geliefde Hattem.

Integraal kindcentrum

Naast de bouw van de woningen is ook de bouw van het eerste Hattemse integraal kindcentrum (IKC) meegenomen in het stedenbouwkundige plan. Wethouder Hospers: “Wij zijn blij met de samenwerking tussen de Zaaier en de Van Heemstraschool. Het gaat bij de samenwerking tussen scholen en kinderopvang verder dan alleen het delen van een gebouw. De ambitie is om een pedagogische en educatieve omgeving te creëren waar kinderen van 0 tot 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. En dat in een goede harmonie en interactie met gebruikers en inwoners in de rest van het gebied.”

Planning

Als alles volgens plan verloopt, is de woonzorgzone met IKC eind 2024 klaar.