Ontwerp-Omgevingsvisie en planMER ter inzage

Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? Dat is de belangrijkste vraag voor de Omgevingsvisie. Daarin staat hoe de gemeente zich gaat ontwikkelen. Op dit moment is de ontwerp-Omgevingsvisie Hattem 2040 klaar. Deze ligt van 21 oktober tot en met 1 december ter inzage in het Stadhuis en is dan ook online in te zien. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? Dat is de belangrijkste vraag voor de Omgevingsvisie. Daarin staat hoe de gemeente zich gaat ontwikkelen. Op dit moment is de ontwerp-Omgevingsvisie Hattem 2040 klaar. Deze ligt van 21 oktober tot en met 1 december ter inzage in het Stadhuis en is dan ook online in te zien. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. 

Het college van burgemeester en wethouders hebben dinsdag 12 oktober ingestemd met de ontwerp-Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een brede visie op de toekomstige inrichting van Hattem. Belangrijke onderwerpen zijn wonen en duurzame energie. De gemeente Hattem kiest ervoor 1.100 woningen te bouwen in de periode tot 2040. Voor de autonome groei en een bijdrage aan de regionale woningbehoefte. We gaan maximaal inzetten op zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven en kijken zorgvuldig naar de mogelijkheden voor zonnevelden. Er komt geen ruimte voor grote windmolens in Hattem. 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, ondernemers, andere overheden en Hattemse organisaties gewerkt aan deze Omgevingsvisie. Wethouder Auke Schipper: “We hebben mooie gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Het is goed dat zij deze visie mede vorm hebben gegeven. Het resultaat is een ontwerp Omgevingsvisie, waarmee we Hattem gaaf houden richting 2040. Daarbij is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de beperkte ruimte die wij beschikbaar hebben in onze mooie Hanzestad Hattem.”

PlanMER

Onderdeel van het maken van een Omgevingsvisie is een milieu-effectrapportage (planMER). Daarin zijn de milieugevolgen van de ontwerp-Omgevingsvisie in beeld gebracht. De ontwerp-Omgevingsvisie Hattem 2040 en het planMER zijn nog niet definitief. Ze liggen vanaf 21 oktober voor een periode van 6 weken ter inzage in het Stadhuis (tot en met woensdag 1 december). Beide plannen zijn in die periode ook digitaal in te zien op de gemeentelijke websites www.hattem.nl. en www.samenhattem.nl. 

Gemeente Hattem organiseert op 11 november (tussen 17:30 uur en 20:00 uur) een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden over de ontwerp-Omgevingsvisie en de planMER. Meer informatie daarover volgt later. 

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren door een zienswijze in te dienen. Meer informatie daarover is vanaf 21 oktober te vinden op www.hattem.nl en op www.samenhattem.nl. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2022 vaststelt.