Kandidaatstelling

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten een lijst met kandidaten inleveren.

De dag van de kandidaatstelling is maandag 31 januari 2022. Op die dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau van de gemeente. Het inleveren moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Dit zijn wettelijk vastgestelde tijden.

Onderstaande formulieren en het digitale bestand moeten op de dag van kandidaatstelling ingeleverd worden:

 • Kandidaatstellingsformulier (model H1)
 • Machtiging tot plaatsen aanduiding boven de kandidatenlijst (model H3-1)
 • Van elke kandidaat een instemmingsverklaring (model H9)
 • 10 ondersteuningsverklaringen (alleen voor de nieuwe partijen in de raad)
 • Bewijs van betaling waarborgsom (alleen voor nieuwe partijen in de raad)

Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

Voor het aanmaken van de kandidatenlijsten en bijbehorende formulieren kunnen de partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen (OSV). U kunt het programma OSV2020-PP downloaden van de website van de Kiesraad. Voor de politieke partijen is het al mogelijk om instructie bijeenkomsten over het werken met OSV bij te wonen. Hebt u de uitnodigingsmail hierover nog niet ontvangen? Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen (038) 443 16 16.

Toelichting per formulier

Kandidaatstellingsformulier (model H1)

Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten voorkomen. Zij hoeven nog niet meerderjarig te zijn. Dat moeten ze wel worden in de komende zittingsperiode (vervanging bij ontstane vacatures). Als kandidaten niet in de gemeente Hattem wonen, moet een verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in de gemeente te vestigen in geval van benoeming.

Machtiging tot plaatsing van de naam boven een kandidatenlijst (model H3-1)

Aan de inleveraar kan door de gemachtigde van de desbetreffende politieke partij de bevoegdheid worden verleend om boven de lijst de naam van deze partij te plaatsen, zoals deze door het centraal stembureau is geregistreerd.

Verklaring van instemming (model H9) en kopie legitimatiebewijs

Van elke kandidaat op de lijst moet een schriftelijke verklaring worden overlegd, dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling op de lijst. Daarbij dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden overgelegd van iedere kandidaat, die op dit moment geen zitting in de raad heeft.

Verklaring van ondersteuning (model H4)

De nog niet in de raad vertegenwoordigde politieke partijen, die een kandidatenlijst indienen, moeten minstens 10 ondersteuningsverklaring overleggen.

Waarborgsom

Partijen, die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing of de vorige keer geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen van € 225,00. Dit bedrag moet uiterlijk op 17 januari 2022 overgemaakt worden op rekeningnummer NL66 BNGH 0285003402 op naam van de gemeente Hattem, onder vermelding van ‘waarborgsom gemeenteraadsverkiezingen en de partijnaam’. Dit bedrag wordt terugbetaald als bij de komende stemming minimaal 75% van de kiesdeler wordt behaald of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.

De inleveraar van de kandidatenlijst

De inleveraar moet bevoegd zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Hattem en moet zich identificeren.

Nummering van de lijsten

Partijen, die al in de raad zijn vertegenwoordigd, krijgen een nummer in de volgorde van de behaalde stemmen in 2018. Voor de overige partijen wordt het lijstnummer door het lot bepaald. Houdt u, bij de bepaling van het lijstnummer, er rekening mee dat het centraal stembureau op 4 februari 2022 de lijsten definitief zal nummeren.

Voorinlevering ter verificatie

Wij adviseren u om na invulling van de hierboven genoemde formulieren, deze te laten controleren. Eventuele verzuimen kunnen dan nog op tijd worden hersteld. Hiervoor kunt u bij ons op afspraak terecht. Na verificatie ontvangt u de ingevulde formulieren retour, waarna u deze vervolgens op de dag van de kandidaatstelling officieel bij het centraal stembureau kunt inleveren.

Belangrijke data

 • Mogelijkheid tot afleggen van ondersteuningsverklaringen 3 t/m 31 januari 2022.
 • Waarborgsom kandidaatstelling moet ontvangen zijn 17 januari 2022.
 • Voorcontrole formulieren kandidaatstelling op afspraak
 • Dag van de kandidaatstelling 31 januari 2022.
 • Inleveren van de formulieren voor de kandidaatstelling 31 januari 2022 tussen 09.00-17.00 uur.
 • Herstel verzuimen 2 en 3 februari (09.00-17.00 uur).
 • Nummering kandidatenlijsten 4 februari 2022 (10.00 uur).
 • Definitieve vaststelling kandidatenlijsten 4 februari 2022 (10.00 uur).
 • Dag van de stemming 14, 15 en 16 maart 2022.
 • Vaststelling verkiezingsuitslag 21 maart 2022.
 • Uitreiken benoeming aan nieuwe raadsleden 21 maart 2022 tussen 19.30 - 20.30 uur.
 • Eerste samenkomst nieuwe raad 30 maart 2022.

Meer informatie

Op de website van de Kiesraad vindt u ook veel informatie over de verkiezing voor de gemeenteraad en de kandidaatstelling.

Ondersteuning door bureau Verkiezingen

Voor vragen over de gemeenteraadsverkiezing en kandidaatstelling kunt u terecht bij het bureau Verkiezingen (Markt 1 Hattem) door te bellen naar tel. (038) 443 16 16.