Tozo-regeling aanvragen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers oftewel de Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie een beroep te doen op de regeling.

Versoepelingen en aanvragen Tozo

Zoals bekend zijn de afgelopen weken veel Corona-maatregelen van de overheid versoepeld. Wij kunnen ons voorstellen dat het effect van de recente versoepelingen op uw inkomen nog niet goed zijn in te schatten. Als dat zo is, kunt u eventueel wachten met het indienen van de nieuwe Tozo-aanvraag. U kunt namelijk met terugwerkende kracht Tozo aanvragen. Als u in augustus 2021 de aanvraag doet, kan dat nog voor de periode vanaf 1 juli 2021. Mogelijk herstelt uw inkomen en hoeft u geen gebruik meer te maken van de Tozo.

De Tozo-regeling bestaat uit:

 • een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 juli 2021 voor de duur van maximaal 3 maanden. Hierbij wordt het huishoudinkomen aangevuld tot het sociaal minimum (€ 1.541,00 voor echtpaar/samenwonenden ≥ 21 jaar, € 1.078,70 voor alleenstaanden ≥ 21 jaar -peildatum 1/7/2021-) en/of;
 • een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 5 jaar. Voor aanvragen vanaf 1 juni 2020 geldt dat dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Voorwaarden

Voor de regeling Tozo gelden een aantal voorwaarden. De vragen op de website www.krijgiktozo.nl hebben betrekking op die voorwaarden. Door deze vragen te beantwoorden, kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. U weet dan of het zin heeft om een aanvraag in te dienen.

Het kan zijn dat uit de beantwoording van de vragen blijkt dat u niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze vragen, die ook wel beslisboom wordt genoemd, geven alleen een indicatie. Het staat u vrij om toch een aanvraag in te dienen.

Aan het eind van deze vragenlijst kunt u een aanvraag indienen. Dit doet u door uit de lijst met gemeenten uw woongemeente (waar u als inwoner staat ingeschreven) te selecteren. U krijgt dan van uw gemeente verdere aanwijzingen om uw aanvraag in te dienen. Als u een partner heeft, moet hij of zij de aanvraag ook ondertekenen.

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u bent een gevestigde actieve zelfstandige tussen de 18 jaar en de  pensioengerechtigde leeftijd;
 • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar (3 dagen per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van de aanvraag.

Tozo aanvragen

Voor de gemeente Hattem wordt deze Tozo-regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle (RBZ). Op de website www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen kunt u via een button direct de aanvraag indienen via DigiD.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • Uw DigiD inloggegevens (en van uw partner!);
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (en dat van uw partner). Een rijbewijs is voor de uitvoering van de Tozo geen identiteitsbewijs;
 • Bedrijfsgegevens zoals inschrijfnummer KvK;
 • Levensonderhoud: inkomensgegevens over de Tozo-periode. Als u een partner heeft, dan ook de inkomensgegevens van uw partner;
 • Lening bedrijfskapitaal: een overzicht en bewijsstukken voor de kredietbehoefte.
 • Een kopie van uw bankpas / kopie bankafschrift van uw betaalrekening (en van uw partner).

De aanvraag kost u ongeveer 10 tot 20 minuten en kan ook met een smartphone of tablet.

Heeft u eerder Tozo ontvangen?

Uw uitkering wordt niet automatisch verlengd. Dus als u na 1 julli 2021 nog ondersteuning nodig hebt, dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Nadat u hebt ingelogd met uw DigiD via de button op de website www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen dient u te kiezen voor de eerste optie " Tozo voor (verlenging) levensonderhoud en/of bedrijfskrediet aanvragen (Covid-19)" om de Tozo-uitkering aan te vragen. 

Als u gegevens uit een eerder ingediende aanvraag wilt wijzigen, kunt u dat doorgeven via www.rbzzwolle.nl/wijziging-doorgeven. Doet u dat alstublieft niet door het insturen van een nieuwe aanvraag.