Bezwaar tegen de aanslag/WOZ

Vindt u dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Tegen de hoogte van de tarieven van de heffingen kunt u geen bezwaar maken.

Een bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar/WOZ-ambtenaar van de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

•    uw naam en adres;
•    tegen welke aanslag of beschikking u bezwaar maakt (belastingjaar en aanslagnummer);
•    de reden waarom u bezwaar maakt;
•    de datum en uw handtekening;
•    dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking geldt ook als bezwaar tegen de aanslagen OZB en rioolheffing. Andersom geldt dit ook: een bezwaar tegen de aanslagen OZB en rioolheffing is ook een bezwaar tegen de WOZ-beschikking. U kunt bijvoorbeeld vinden dat de gemeente de waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2021 te hoog heeft vastgesteld. Als u op 1 januari 2022 geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het aanslagbiljet staat, kunt u ook bezwaar maken.

Beleidsregels afhandeling bezwaarschriften WOZ

Als u bezwaar wilt maken tegen de gecombineerde aanslag en WOZ-beschikking, houd dan rekening met het volgende:

  • Onderbouw uw bezwaarschrift. Zo geeft u de gemeente voldoende aanknopingspunten voor het uitvoeren van een nader onderzoek.
  • U kunt uw bezwaar onderbouwen met gegevens of foto's.
  • De gemeente bepaalt de waarde van alle woningen op dezelfde wijze. Dat geldt ook voor objecten die niet als woning dienen. Als u deze waarde door een eigen taxateur wilt laten controleren bent u uiteraard vrij dit te doen. De kosten daarvan kunnen in de bezwaarfase niet op de gemeente worden verhaald. De gemeente bepaalt immers op haar eigen wijze de waarde (opnieuw);
  • Door in uw bezwaar de gemeente te wijzen op een fout, geeft u de gemeente zelf de gelegenheid een heroverweging te maken. U hoeft dus geen onafhankelijke derde te overtuigen. Bewijsmateriaal zoals een taxatierapport van uw kant heeft dus geen toegevoegde waarde en kan achterwege blijven;
  • Wanneer u een bezwaarschrift indient of een derde machtigt om namens u bezwaar te maken komen doorgaans niet alle proceskosten voor vergoeding in aanmerking. Aan het vergoeden van proceskosten zijn strikte regels verbonden. Wij adviseren u om u goed te laten informeren voordat u met een professionele rechtsbijstandverlener in zee gaat. Het aantekenen van bezwaar tegen gemeentelijke belastingen is een vrij eenvoudige aangelegenheid. De gemeente is daarom terughoudend in het vergoeden van de kosten die gemaakt worden door de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.

Bezwaar? Toch eerst betalen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u kunt wachten met betalen. Als uw bezwaarschrift gegrond is en tot vermindering van de aanslag leidt, storten wij het te veel betaalde bedrag automatisch terug.