Reguliere procedure

Voor eenvoudige aanvragen, zoals bouwen en slopen, geldt een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Lukt het niet om binnen deze termijn een beslissing te nemen? Dan wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Bent u, of is iemand anders, het niet eens met de beslissing die wij nemen? Binnen 6 weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Ook een belanghebbende kan dat doen. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. U moet dan aangeven waarom het erg belangrijk is dat het besluit nog niet uitgevoerd wordt.
Stappen in het aanvraagproces van de reguliere procedure

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning doorloopt u in grote lijnen 4 stappen

Stap 1 - Aanvragen

De omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. In het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen. U voert de locatie en de werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of uw plannen vergunnings- of meldingsplichtig zijn, of vergunningvrij. Als u een vergunning nodig hebt, dan kunt u deze digitaal aanvragen. Hiervoor is inloggen met uw DigiD noodzakelijk. Hebt u nog geen DigiD-inlogcode? Vraag er één aan op www.digid.nl.
Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). In het Omgevingsloket kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente. Bij de meer complexe projecten is dit gewenst. Het vooroverleg heeft geen formele status. Een aanvraag kunt u, als u dat wilt, ook op papier indienen.

Stap 2 - Berichtgeving

De gemeente stuurt een bericht van ontvangst, met informatie over de procedure. De gemeente publiceert uw aanvraag in de huis-aan-huiskrant en op deze website. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, krijgt u hiervan bericht. De gemeente geeft daarbij aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - Beoordeling

De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kijkt de gemeente naar de regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan toetst de gemeente uw aanvraag ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (zoals brandveiligheid en ventilatie).

Stap 4 - Beslissing

De gemeente laat u binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig hebt om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2), komt bovenop de beslistermijn van de gemeente. Hebt u een ingewikkeld project, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. De gemeente publiceert uw vergunning in de krant en op deze website. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.