Omgevingsvergunning aanvragen

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u meteen een omgevingsvergunning aanvragen. Dat kan op dezelfde site. Soms hebt u geen omgevingsvergunning nodig omdat u gaat bouwen, maar omdat u ‘handelt in strijd met de ruimtelijke regels’. Dan gaat het vaak over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving? Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Activiteiten

  • Bouwen of verbouwen
  • Slopen
  • Veranderen monument
  • Reclame aanbrengen
  • Brandveilig gebruik
  • Werk of werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld het kappen of planten van bomen, afgraven van grond of het aanbrengen van verharding)
  • Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  • Bedrijf (inrichting) oprichten of veranderen (milieu)

Is sprake van verschillende activiteiten? Dan kunt u deze vergunningen in één keer aanvragen. Dit is echter niet verplicht. U mag ook voor alle activiteiten een aparte vergunning aanvragen. U moet dan wel verschillende procedures doorlopen. Ook kunnen belanghebbenden dan tegen elke vergunning apart bezwaar aantekenen.

Complexe projecten kennen hun eigen regels. Bijvoorbeeld als een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, of als u een monument verbouwt. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen. U kunt dan bijvoorbeeld wel weer in 2 fasen vergunningen aanvragen.

Reguliere procedure

Voor eenvoudige aanvragen, zoals bouwen en slopen, geldt een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Lukt het niet om binnen deze termijn een beslissing te nemen? Dan wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Bent u, of is iemand anders, het niet eens met de beslissing die wij nemen? Binnen 6 weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Ook een belanghebbende kan dat doen. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. U moet dan aangeven waarom het erg belangrijk is dat het besluit nog niet uitgevoerd wordt.

Uitgebreide procedure

Voor complexere aanvragen geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn daarbij is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze procedure kan de vergunning níet van rechtswege worden verleend. Voordat de gemeente de omgevingsvergunning kan verlenen, leggen wij eerst gedurende 6 weken een ontwerpvergunning ter inzage. Iedereen die het niet eens is met de ontwerpvergunning, kan hierop reageren.

Na deze termijn van 6 weken, de zogenaamde ‘zienswijzetermijn’, neemt de gemeente een definitieve beslissing. Tegen de omgevingsvergunning is beroep mogelijk  bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. U moet dan aangeven waarom het erg belangrijk is dat het besluit nog niet uitgevoerd wordt.

Stappen in het aanvraagproces van de reguliere procedure

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (reguliere procedure) doorloopt u in grote lijnen 4 stappen.

Stap 1 - Aanvragen

De omgevingsvergunning vraagt u aan via  www.omgevingsloket.nl. In het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen. U voert de locatie en de werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of uw plannen vergunnings- of meldingsplichtig zijn, of vergunningsvrij. Als u een vergunning nodig hebt, dan kunt u deze digitaal aanvragen. Hiervoor is inloggen met uw DigiD noodzakelijk. Hebt u nog geen DigiD-inlogcode? Vraag er één aan op www.digid.nl.

Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). In het Omgevingsloket kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente. Bij de meer complexe projecten is dit gewenst. Het vooroverleg heeft geen formele status. Een aanvraag kunt u, als u dat wilt, ook op papier indienen.

Stap 2 - Berichtgeving

De gemeente stuurt een bericht van ontvangst, met informatie over de procedure. De gemeente publiceert uw aanvraag in de huis-aan-huiskrant en op deze website. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, krijgt u hiervan bericht. De gemeente geeft daarbij aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - Beoordeling

De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kijkt de gemeente naar de regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan toetst de gemeente uw aanvraag ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (zoals brandveiligheid en ventilatie).

Stap 4 - Beslissing

De gemeente laat u binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig hebt om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2), komt bovenop de beslistermijn van de gemeente. Hebt u een ingewikkeld project, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. De gemeente publiceert uw vergunning in de krant en op deze website. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.