Vooroverleg omgevingsvergunning

Wanneer u een (bouw)plan heeft, wilt u misschien eerst weten wat de mogelijkheden zijn. U kunt dan een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen. Dit gaat vooraf aan de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning

De gemeente kijkt of het plan past binnen het bestemmingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken van het bestemmingplan. Ook kan de gemeente het plan voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De Commissie toetst uw plan aan redelijke eisen van welstand.

Voordelen vooroverleg

 • De indieningsvereisten blijven beperkt tot een uitgewerkt schetsontwerp.
 • U krijgt een schriftelijke reactie over de kans van slagen van uw plan.
 • De aanvraag omgevingsvergunning kan meestal sneller worden afgehandeld.
 • U voorkomt een weigering van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Kosten

Aan een vooroverleg zijn leges verbonden. De leges kunt u vinden in onze legesverordening (hoofdstuk 2). Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, worden de leges voor het vooroverleg in mindering gebracht op de leges voor uw definitieve aanvraag van een omgevingsvergunning. U kunt het vooroverleg op ieder gewenst moment stoppen. Let op: bij het stopzetten van het vooroverleg worden er wel leges in rekening gebracht.

Aanvraag

U kunt een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket. Volg daar de instructies. Vermeld op het aanvraagformulier dat het om een vooroverleg gaat. In plaats van de oranje gekleurde knop 'Indienen' kiest u uit de taakbalk bovenaan voor 'Contact met bevoegd gezag'. In het uitklapmenu dat nu zichtbaar wordt, kiest u voor de optie 'Aanvraag/melding openstellen'.

Direct naar Omgevingsloket online

Bijlagen

Uw aanvraag moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

 • Volledig ingevuld formulier (Omgevingsloket).
 • Beschrijving en tekeningen/plattegronden van de bestaande situatie.
 • Tekeningen/plattegronden van de gewenste situatie, voorzien van maatvoering. Hierop staat (wanneer van toepassing):
  • het perceel;
  • de bebouwde oppervlakte;
  • de gevels;
  • de wijze waarop het terrein wordt ontsloten;
  • eventuele parkeerplaatsen;
  • de aangrenzende terreinen met de daarop voorkomende bebouwing;
  • het gewenste gebruik van het terrein waarop het gebouw staat of komt te staan.
 • Schriftelijke toelichting met motivatie voor uw plan.