Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen. Wij maken deze visie samen met u. Op dit moment ligt de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage.

Volgend jaar gaat de Omgevingswet in. Deze wet gaat over alle regels en wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, economie, milieu, natuur, duurzaamheid, water en veiligheid. Onderwerpen die iedereen in Hattem raken. Jong, oud, nu en in de toekomst. Al deze onderwerpen worden nu geregeld in verschillende wetten. Met de komst van de Omgevingswet verdwijnen onnodige en onbruikbare wetten. Ook komt er meer samenhang in de nieuwe regelgeving en wordt besluitvorming eenvoudiger gemaakt.

Wat verandert er?

Ook voor de gemeente Hattem verandert er veel met de komst van de Omgevingswet. Niet alleen omdat er minder regels zijn om aan te toetsen, maar ook omdat iedere gemeente meer afwegingsruimte krijgt om te bepalen wat belangrijk wordt gevonden en maatwerk te leveren. En de rol van de gemeente verandert. De samenleving krijgt een veel grotere rol in de planvorming. De gemeente zal meer gaan faciliteren, inspireren en integraal belangen gaan afwegen. De nieuwe wet vraagt dus ook om een verandering in gedrag bij de overheid. De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan te maken. Beide zijn voor heel Hattem, gebiedsdekkend dus. U leest meer over de samenhang tussen de Omgevingswet, Omgevingsvisie en het Omgevingsplan op ons participatieplatform samenhattem.nl.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een visie voor Hattem op de lange termijn. In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren willen concentreren en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen: wat zijn de kernwaarden van onze gemeente? Hoe ziet een mooie omgeving eruit? Waar gaan we veel energie aan besteden? Wat vinden we juist niet belangrijk? De Omgevingsvisie wordt de kapstok voor alle keuzes die we maken voor onze fysieke leefomgeving, en is daardoor voor iedereen relevant. Het nieuwe aan de Omgevingsvisie is dat ook sociale onderwerpen zoals gezondheid en welzijn goed betrokken worden in de visie en de keuzes die gemaakt worden. De Omgevingsvisie is nadrukkelijk niet de visie van de gemeentelijke organisatie. Alle inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners zijn op verschillende manieren uitgenodigd om mee te denken en input te leveren. 

Planning

In maart 2021 kon u via webinars en op ons participatieplatform www.samenhattem.nl uw reactie geven op het Koersdocument, dat er toen lag. Uw reacties hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerp-Omgevingsvisie die er nu ligt. Deze ontwerp-Omgevingsvisie lag tegelijk met de milieueffectrapportage - de planMER - ter inzage van 21 oktober tot en met 1 december 2021. We gaan nu aan de slag met de binnengekomen zienswijzen. Ter voorbereiding op de besluitvorming over de Omgevingsvisie wordt een aanvulling op het planMER voor de Omgevingsvisie voorbereid (zie download hieronder). Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie begin 2022 vaststelt. Hebt u een vraag over de Omgevingsvisie? Stuur dan een email naar omgevingsvisie@hattem.nl

Download de ontwerp-Omgevingsvisie

Download de planMER

Download het advies van de commisie MER