Anterieure overeenkomst Lidl Nederland GmbH, Ontwerpbestemmingsplan 'Lidl Populierenlaan 14 e.o., Hattem’ en concept omgevingsvergunning Lidl

Anterieure overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij voor het bestemmingsplan ‘Lidl Populierenlaan 14 e.o., Hattem’ een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heeft afgesloten.

Doel van de overeenkomst

Het doel van de overeenkomst is het vastleggen van afspraken en voorwaarden waaronder de initiatiefnemer voor eigen rekening en risico grond in exploitatie neemt voor de realisatie van een nieuwe supermarkt met voorziening voor laden en lossen en een bijbehorende parkeervoorziening.

Ontwerpbestemmingsplan en concept-omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Lidl Populierenlaan 14 e.o., Hattem’ en de bijbehorende concept omgevingsvergunning Lidl ter inzage liggen. De besluiten worden met toepassing van artikel 3.30 Wro gecoördineerd, op grond van het besluit daartoe van de gemeenteraad van Hattem van 11 februari 2019.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om een nieuwe Lidl-vestiging met laad- en losvoorziening en parkeervoorziening te realiseren op de locatie aan de Populierenlaan 14 e.o. te Hattem. Een supermarkt op deze locatie voorziet in een behoefte, zorgt voor werkgelegenheid en geeft een impuls aan de herontwikkeling van het bedrijventerrein Het Veen.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 18 juni 2020 gedurende zes weken voor een ieder op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 29 juli 2020).
U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer (038) 443 16 16.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan door een ieder een schriftelijke zienswijze ingediend worden over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Hattem en over de concept omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. M. ter Braak of S. Herder via (038) 443 16 16.
Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.