Bestemmingsplan Buitengebied verbrede reikwijdte Hattem

Terinzagelegging ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied met Milieueffectrapport, ontwerp beleidsregel ‘Afwegingskader Buitengebied Hattem en ontwerp besluit ‘toepassen Interimwet Stad en Milieubenadering Buitengebied Hattem’ (met coördinatieregeling)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:

  • het ontwerp Crisis- en Herstelwet (Chw) bestemmingsplan Buitengebied en Milieueffectrapport;
  • de ontwerp beleidsregel ‘Afwegingskader Buitengebied Hattem’,
  • het ontwerp besluit ‘toepassen Interimwet Stad en Milieubenadering Buitengebied Hattem’,

Chw bestemmingsplan Buitengebied en Milieueffectrapport

Het plangebied van het Chw bestemmingsplan bestaat uit het buitengebied van Hattem, met uitzondering van de Uiterwaarden van de IJssel en de bedrijventerreinen. Voor het buitengebied geldt op dit moment het verouderde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’. Om het gebied te voorzien van een actueel planologisch kader is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied is in het kader van de Crisis- en Herstelwet aangewezen als gebied waarvoor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mag worden opgesteld. Dit Chw bestemmingsplan heeft meer mogelijkheden dan een ‘gewoon’ bestemmingsplan. Het plan bevat namelijk regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waaronder ook aspecten als welstand, landschap, milieu, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en cultureel erfgoed. Met dit Chw bestemmingsplan anticipeert de gemeente op de nieuwe Omgevingswet en wordt beter ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen in het buitengebied van Hattem.

Milieueffectrapport

In het kader van het nieuwe Chw bestemmingsplan is een Milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht, omdat het plan het kader vormt voor activiteiten waarvoor een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld, namelijk de mogelijke uitbreiding van veehouderijen. Daarnaast is op grond van de Wet natuurbescherming een passende beoordeling verplicht vanwege de ligging nabij Natura 2000-gebieden. In het MER wordt voor alle milieuaspecten de mogelijke ontwikkelingen vergeleken met de referentie- situatie. De milieueffecten van deze mogelijke ontwikkelingen worden beschreven, zodat de milieubelangen een volwaardige plek hebben bij de besluitvorming. Een nadere toelichting op het MER, de inhoud ervan en de uitgangspunten voor het Chw bestemmingsplan zijn beschreven in hoofdstuk 7 van de toelichting van het bestemmingsplan. Het MER is een bijlage behorende bij het ontwerp Chw bestem- mingsplan en ligt tegelijkertijd ter inzage.

Afwegingskader Buitengebied Hattem

In het Chw bestemmingsplan Buitengebied wordt voor nieuwe ontwikkelingen verwezen naar de Beleidsregel ‘Afwegingskader Buitengebied Hattem’ als toetsingskader. Deze beleidsregel, die geen deel uitmaakt van het Chw bestemmingsplan, bevat een beoordelingskader voor ontwikkelingen in de drie deelgebieden van het buitengebied: Poldergebied, Kernrand en Bosgebied.

Daarnaast voorziet het plan in een regeling voor welstand waarvan de uitwerking is opgenomen in het Afwegingskader. Voor het plangebied zal bij de vaststelling van het Chw bestemmingsplan de huidige welstandsnota komen te vervallen. Tegen het vaststellen van een beleidsregel staat bezwaar noch beroep open. Het is wel mogelijk om te reageren op de ontwerpbeleidsregel. De gemeenteraad kan ingekomen zienswijzen meewegen bij haar uiteindelijke besluitvorming.

Besluit toepassen Interim Stad en Milieubenadering Buitengebied Hattem

Negen initiatieven die tijdens de voorbereiding van het Chw-bestemmingsplan zijn ingediend, worden door het spoorwegverkeer, het wegverkeer op de snelwegen en/of het onderliggende wegennetwerk zodanig geluidbelast, dat daardoor de maximaal toelaatbare waarde van de geluidbelasting op grond van de Wet geluidhinder wordt overschreden. Deze initiatieven zijn geprojecteerd in een bestaande woonomgeving. Daarom is onderzocht of in weerwil van de wettelijke belemmering op grond van de Wet geluidhinder, toch medewerking kan worden verleend aan deze initiatieven. Daarbij is gebruik gemaakt van de Interimwet Stad en Milieubenadering (ISM), die de mogelijkheid biedt om ontheffing te krijgen van de wettelijke grenswaarden op grond van (onder meer) de Wet geluidhinder. Op basis van die wet ligt een stappenrapport ter inzage waarin de toepassing van de ISM is onderbouwd.

Coördinatie van besluiten

Op 26 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling toe te passen. De gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp ISM-besluit gebeurt op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De bovengenoemde besluiten worden gecoördineerd behandeld en voorbereid en daarom ook tegelijk gepubliceerd. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor beide besluiten.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 28 oktober 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 8 december 2021).

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer (038) 443 16 16.

Wij adviseren de stukken online in te zien. Het ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied, met onder andere het MER en de ISM-onderbouwing als bijlagen, zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0244.bpChwBuitengebied-0002 en op deze pagina. Het ontwerp-Afwegingskader is alleen te raadplegen via deze website.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze over het ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied Hattem, ontwerp beleidsregel ‘Afwegingskader Buitengebied Hattem en ontwerp besluit ‘toepassen Interimwet Stad en Milieubenadering Buitengebied Hattem’ indienen bij:

Gemeenteraad van Hattem
Postbus 93
8050 AB Hattem

Onder vermelding van: ontwerp- Chw bestemmingsplan Buitengebied Hattem, ontwerp beleidsregel ‘Afwegingskader Buitengebied Hattem en ontwerp besluit ‘toepassen Interimwet Stad en Milieubenadering Buitengebied Hattem. (zaaknummer 42365)

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. ter Braak, via (038) 443 16 16.

Bestemmingsplan

Bijlagen bestemmingsplan