Bestemmingsplan Buitengebied verbrede reikwijdte Hattem

Terinzagelegging ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied met Milieueffectrapport, ontwerp beleidsregel ‘Afwegingskader Buitengebied Hattem en ontwerp besluit ‘toepassen Interimwet Stad en Milieubenadering Buitengebied Hattem’ (met coördinatieregeling)

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de afronding van een bestemmingsplan voor het buitengebied van Hattem. Het plangebied bestaat uit het buitengebied, met uitzondering van de Uiterwaarden van de IJssel en de bedrijventerreinen. 

Het Ontwerp-bestemmingsplan heeft eind 2021 ter inzage gelegen. Dit leverde in 38 zienswijzen op. Deze worden op dit moment behandeld en beantwoord. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan buitengebied eind juni vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat is een Chw bestemmingsplan verbrede reikwijdte?  

Chw staat voor Crisis- en herstelwet. Die biedt de mogelijkheid om alvast vooruit te lopen op de Omgevingswet. We doen alsof de Omgevingswet al geldt. We besteden bijvoorbeeld veel aandacht aan initiatieven van ondernemers en inwoners (uitnodigingsplanologie). Zo doen we ervaring op en kan dit plan uiteindelijk onderdeel worden van het Omgevingsplan voor Hattem. Verbrede reikwijdte betekent dat we breder kijken dan de normaal. We kijken naar de hele fysieke leefomgeving en besteden bijvoorbeeld ook aandacht aan de gezondheid in buitengebied.

Onderdeel van het Omgevingswet

De Omgevingswet verplicht dat je als gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan maakt. Beide zijn voor heel Hattem, gebiedsdekkend dus. De Omgevingsvisie is op 7 maart 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het maken van een Omgevingsplan hebben we tot 2030 de tijd. Het bestemmingsplan buitengebied wordt onderdeel van het Omgevingsplan voor Hattem. 

Meer over de Omgevingswet, Omgevingsvisie en het Omgevingsplan

Bestemmingsplan

Hieronder vindt u het bestemmingsplan dat ter inzage lag. 

Bijlagen bestemmingsplan