Bestemmingsplan Buitengebied verbrede reikwijdte Hattem

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de afronding van een bestemmingsplan voor het buitengebied van Hattem. Het plangebied bestaat uit het buitengebied, met uitzondering van de Uiterwaarden van de IJssel en de bedrijventerreinen.

Eind 2021 lag het ontwerp-bestemmingplan ter inzage. Dit jaar zijn we aan de slag gegaan met de 38 zienswijzen op het plan. Deze leveren, samen met onder andere de vastgestelde Omgevingsvisie en diverse gesprekken met de raad, een aangepast bestemmingplan op. Met een bijbehorend Afwegingskader. Dit kader is belangrijk voor de beoordeling van nieuwe plannen en ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen.

Bestemmingsplan bekijken

Het aangepaste bestemmingsplan Buitengebied en het Afwegingskader zijn op 10 oktober met de raadscommissie Algemene en Ruimtelijke Zaken (ARZ) besproken. U vindt de bijbehorende documenten hier.

U vindt de belangrijkste documenten ook als download onderaan deze pagina. De documenten zijn nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Het Chw bestemmingsplan Buitengebied wordt naar verwachting nog in 2022 jaar vastgesteld door de gemeenteraad. 

Wat is een Chw bestemmingsplan verbrede reikwijdte?  

Chw staat voor Crisis- en herstelwet. Die biedt de mogelijkheid om alvast vooruit te lopen op de Omgevingswet. We doen alsof de Omgevingswet al geldt. We besteden bijvoorbeeld veel aandacht aan initiatieven van ondernemers en inwoners (uitnodigingsplanologie). Zo doen we ervaring op en kan dit plan uiteindelijk onderdeel worden van het Omgevingsplan voor Hattem. Verbrede reikwijdte betekent dat we breder kijken dan de normaal. We kijken naar de hele fysieke leefomgeving en besteden bijvoorbeeld ook aandacht aan de gezondheid in buitengebied.

Onderdeel van het Omgevingswet

De Omgevingswet verplicht dat je als gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan maakt. Beide zijn voor heel Hattem, gebiedsdekkend dus. De Omgevingsvisie is op 7 maart 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het maken van een Omgevingsplan hebben we tot 2030 de tijd. Het bestemmingsplan buitengebied wordt onderdeel van het Omgevingsplan voor Hattem. 

Meer over de Omgevingswet, Omgevingsvisie en het Omgevingsplan

Downloads

Bestemmingsplan

Chw bestemmingsplan Buitengebied - Regels en bijlagen
Chw bestemmingsplan Buitengebied - Verbeelding
Chw bestemmingsplan Buitengebied - Toelichting
Chw bestemmingsplan Buitengebied - Bijlagenboek toelichting
Chw bestemmingsplan Buitengebied - Bijlagenboek toelichting
Chw bestemmingsplan Buitengebied - Reactienota
Notitie Beoordeling initiatieven

PlanMER

planMER Buitengebied Hattem
Oplegnotitie (aanvulling) planMER buitengebied Hattem
Advies Commissie m.e.r. Buitengebied Hattem

Afwegingskader

Afwegingskader Buitengebied Hattem
Kaart Afwegingskader Buitengebied Hattem totaal
Bijlage bij Afwegingskader Kaartenboek geluid infra