Leeswijzer

Crisis- en Herstelwet (Chw) bestemmingsplan Buitengebied en bijbehorende stukken

Chw bestemmingsplan Buitengebied

Het Chw bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Toelichting

Deze bevat:

 • de onderbouwing van Chw bestemmingsplan, de ligging van het plangebied en een beschrijving van welke bestemmingsplannen met dit plan worden herzien (hoofdstuk 1, vanaf pagina 3 van de PDF)
 • de wijze waarop geëxperimenteerd wordt met de Crisis- en Herstelwet (hoofdstuk 2, vanaf pagina 9 van de PDF)
 • de beschrijving van de bestaande situatie (hoofdstuk 3, vanaf pagina 13 van de PDF)
 • de beschrijving van de beleidsstukken van Rijk, provincie Gelderland en de gemeente Hattem (hoofdstuk 4, vanaf pagina 25 van de PDF)
 • de opgaven voor het buitengebied en de beschrijving van het afwegingskader (hoofdstuk 5, vanaf pagina 64 van de PDF)
 • de beschrijving van het planvoornemen: hoe wordt omgegaan met de grote thema’s als agrarische schaalvergroting, functieverandering van agrarische bedrijven, energietransitie, wonen, recreatie en de waarden van het buitengebied, zoals cultuurhistorie, natuur en landschap (hoofdstuk 6, vanaf blz. 72 van de PDF)
 • de beschrijving van alle initiatieven die bij de totstandkoming van dit plan zijn ingediend en zijn meegenomen (hoofdstuk 6, vanaf blz. 74 van de PDF)
 • de onderbouwing van de milieu- en omgevingsaspecten en de beschrijving van de conclusies uit het Milieueffectrapport (hoofdstuk 7, vanaf pagina 163 van de PDF)
 • de beschrijving van het juridisch systeem en een uitleg van de regels die in het plan zijn opgenomen (hoofdstuk 8, vanaf pagina 206 van de PDF)
 • de economische uitvoerbaarheid van het plan en de wijze waarop met kostenverhaal wordt omgegaan (hoofdstuk 9, vanaf pagina 215 van de PDF)
 • de beschrijving van de procedure en het participatietraject dat is doorlopen voor dit plan (hoofdstuk 10, vanaf pagina 217 van de PDF)

Bijlagen bij de toelichting

Met de uitgevoerde onderzoeken, het Milieueffectrapport met bijlagen (als aparte PDF te openen) en de verslagen van het participatietraject.

Regels

Voor gebruiksactiviteiten, bouwactiviteiten en aanlegactiviteiten en de ontwikkelregels in het buitengebied, hogere grenswaarden voor geluid vanwege de (spoor)wegen in (de nabijheid van) het plangebied.

Bijlagen bij de regels

Bedrijvenlijst en overzichtskaart met alle initiatieven in het buitengebied.

Verbeelding

per perceel/gebied zijn bestemmingen en aanduidingen weergegeven die aansluiten bij de benaming in de regels. De verbeelding is raadpleegbaar als PDF, maar het beste in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als op een perceel/gebied wordt geklikt verschijnt aan de rechterkant van het scherm alles wat op dit plek geldt.

Afwegingskader Buitengebied Hattem

Als uitwerking van de ontwikkelingsregels en als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied is een Afwegingskader Buitengebied Hattem gemaakt. Dit is een beleidsregel die los staat van het Chw bestemmingsplan en bestaat uit twee delen:

het mengpaneel met een beschrijving van de volgende thema’s ruimtelijke inpassing, wonen nabij bedrijvigheid, geluidbelasting door infrastructuur, zorg en gezondheid, duurzame energie, natuurwaarden en recreatie en sport. Per deelgebied is een mengpaneel op maat gemaakt:

 • Poldergebied: vanaf blz. 19 van de PDF
 • Kernrand: vanaf blz. 47 van de PDF
 • Bosgebied: vanaf blz. 72 van de PDF

ruimtelijk afwegingskader: aan de regels die hierin zijn opgenomen worden bouwplannen getoetst. Deze regels herzien de Welstandsnota voor het plangebied van het Chw bestemmingsplan (Afwegingskader vanaf blz. 91 van de PDF)

Interimwet Stad- en milieubenadering

Voor een aantal initiatieven wordt toepassing gegeven aan de Interimwet Stad- en milieube-nadering (ISM). Ter onderbouwing hiervan is een stappenrapport opgesteld.