Welstand

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie, benoemd door de gemeenteraad. De commissie bestaat uit een rayonarchitect, monumentendeskundige en een burgerlid. Zij toetsen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en adviseren het college van B&W daarover.

U kunt met de commissie te maken krijgen als u:

  • uw woning of bijgebouw wilt (aan)bouwen of verbouwen;
  • reclame wilt plaatsen;
  • een boom wilt kappen in de binnenstad of
  • een monument wilt wijzigen (zowel woning, bijgebouw als tuin).

Leges

De kosten van een welstandsadvies zitten in de leges voor een omgevingsvergunning. Is een locatiebezoek nodig? Dan brengt de gemeente deze kosten apart in rekening. Tegen een advies van de commissie is geen bezwaar mogelijk. Wél tegen de besluiten van de gemeente die uit dit advies voortvloeien. Denk aan een weigering van de omgevingsvergunning. Uw bezwaar kan leiden tot herziening van het advies.

Beleidskaders en Welstandsnota

Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan moet u van tevoren weten binnen welke beleidskaders de commissie het ontwerp beoordeelt. En welke criteria het uitgangspunt zijn. Het beoordelingskader vindt u in de welstandsnota.

Vergaderingen

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert eens per twee weken op maandagochtend in het stadhuis. Gaat het om ingrijpende en grote plannen? Die komen daarnaast ook aan de orde in de Grote Commissie. De Grote Commissie vergadert eens per maand op woensdag op verschillende locaties. De commissie kondigt de vergaderingen altijd aan in een huis-aan-huiskrant.