Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe

De Noord-Veluwe wil in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opwekken. In de eigen regio, via zonne- en windenergie. Dit kan door het plaatsen van windmolens, of door zonnepanelen te plaatsen op daken en in het landschap. Of door een combinatie hiervan. Wat heeft uw voorkeur?

Er is in de regio plek voor 20 tot 23 windmolens. Op grote bedrijfsdaken is ruimte voor 100 hectare aan zonnepanelen. Dat zijn in totaal 200 voetbalvelden. Daarnaast willen we zonnevelden aanleggen, met een totale oppervlakte van 360 tot 560 voetbalvelden. We vinden het belangrijk dat inwoners van de regio mede-eigenaar kunnen zijn van nieuwe energieprojecten. Zo profiteert iedereen van de opbrengsten ervan.  

Maandag 16 november: online inwonerswebinar

Tijdens een online inwonersbijeenkomst op maandag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur hoort u meer over de energieplannen voor de Noord-Veluwe. We vertellen hoe wij in de regio aan de energiestrategie werken. U kunt de online bijeenkomst volgen via www.energieopdenoordveluwe.nl. U heeft geen camera of speciaal programma nodig om de bijeenkomst te bekijken. Als u maandagavond de website bezoekt dan meldt u zich aan met een naam en e-mailadres. Op deze manier komt u ‘binnen’ en kunt u ook uw vragen stellen.

Naar het online webinar

Hoe denkt u mee?

Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. Of toch misschien een windmolen in het dorp? Ruim 1100 inwoners uit de regio hebben inmiddels al aangegeven wat zij vinden van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie bij de 5 zoeklocaties op de Noord-Veluwe. Tot 23 november kunt u uw mening geven door online een aantal vragen te beantwoorden via www.energienoordveluwe.nl. Uw mening verwerken we in het plan dat we uiteindelijk ter goedkeuring voorleggen aan het Rijk.

Let op: heeft u in de maanden juli en augustus de vragen via de website energienoordveluwe.nl ingevuld? Dan is het helaas mogelijk dat door een technische storing uw toelichting op uw cijfers bij windenergie niet in ons systeem is opgeslagen. Onze excuses hiervoor. Overige antwoorden zijn wel goed opgeslagen. We bieden u de mogelijkheid om nogmaals uw toelichting op windenergie te geven.

Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

De RES beschrijft hoe de regio Noord-Veluwe een bijdrage kan en wil leveren aan de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord; de doelstelling is om in 2030 in Nederland 35 Terawattuur (TWh) grootschalige zonne- en windenergie op land op te wekken en zo de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen. Daarnaast wordt toegewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (duurzame warmtevoorziening).

Wat gaan we doen op de Noord-Veluwe?

De Noord-Veluwe verwacht 0,5 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 grootschalig op te wekken. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49%. Op welke manier dit mogelijk is, is uitgewerkt in drie verschillende plannen. Elk plan beschrijft een aantal locaties waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden) mogelijk kan zijn. Uiteindelijk leggen we één plan voor aan het Rijk.

Wie werken er samen aan de Regionale Energiestrategie?

De gemeenten Hattem, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW werken samen aan de energiestrategie. Met medewerking van ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe ligt er nu een conceptplan.

Wat is de planning?

Niet alleen u kunt uw mening geven over de energiestrategie. Ook de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap bespreken voor oktober het concept-plan van de RES. Daarna zal de regio met onder andere de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving en de reacties uit de bestuurlijke besluitvorming toewerken naar haar definitieve energiestrategie. Deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn.