Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de verordening begrafenisrechten 2022.

Verlenen van rechten

 • Voor het verlenen van het recht tot het doen begraven en begraven houden voor een periode van dertig jaar € 1.901,85
 • Voor het verlengen van het recht bedoeld in artikel 1.1 met een periode van tien jaar € 393,50
 • Voor het verlenen van het recht tot het doen begraven en begraven houden van een persoon beneden 12 jaar met een periode van dertig jaar € 1.254,95
 • Voor het verlengen van het recht bedoeld in artikel 1.3 met een periode van tien jaar € 393,50
 • Voor het verlenen van het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een urnengraf voor een periode van dertig jaar € 1.901,85
 • Voor het verlengen van het recht bedoeld in artikel 1.5 met een periode van tien jaren wordt geheven € 393,50
 • Voor het verlenen van het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een urnennis voor een periode van dertig jaar € 1.143,95
 • Voor het verlengen van het recht bedoeld in artikel 1.7 met een periode van tien jaren wordt geheven € 393,50

Begraven

 • Voor het begraven c.q. opgraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 793,35
 • Voor het begraven c.q. opgraven van een lijk van een persoon beneden 12 jaar wordt geheven € 396,65
 • Indien het begraven c.q. het bijzetten op buitengewone uren in het weekend plaats vindt, als omschreven in artikel 9, lid 3 van de beheersverordening, dan wordt het recht genoemd in de onderdelen 2.1 en 2.2 verhoogd met € 121,35

Bijzetten van asbussen en urnen

 • Voor het bijzetten c.q. opgraven van een asbus in een particulier (urnen)graf, in een algemeen graf of een urnennis wordt geheven € 260,60

Grafbedekking en onderhoud (uitgegeven vanaf 1-1-2014)

 • Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van het graf, gekoppeld aan onderdeel 1.1 en 1.3, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van dertig jaar € 1.644,35
 • Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van het graf, gekoppeld aan onderdeel 1.2 en 1.4, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van tien jaar € 822,65
 • Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van het urnengraf, gekoppeld aan onderdeel 1.5, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van dertig jaar € 1.644,35
 • Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van het urnengraf, gekoppeld aan onderdeel 1.6, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van tien jaar € 822,65
 • Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de urnennis, gekoppeld aan onderdeel 1.7, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van dertig jaar € 822,65
 • Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de urnennis, gekoppeld aan onderdeel 1.8, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening voor een periode van tien jaar € 411,30

Grafbedekking en onderhoud (uitgegeven tot 1-1-2014)

 • In afwijking van hoofdstuk 4 wordt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van voor 1 januari 2014 uitgegeven graven, als bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening van gedenktekens of een graftuin wordt per belastingtijdvak van een jaar geheven € 81,60
 • Het recht als bedoeld in onderdeel 5.1 van deze tabel kan bij een graf uitgegeven voor onbepaalde tijd worden afgekocht door voldoening van een som ineens, gelijk aan 20 maal het tarief als bedoeld in onderdeel 5.1
 • Het recht als bedoeld in onderdeel 5.1 van deze tabel kan bij een reeds uitgegeven graf uitgegeven voor bepaalde tijd (lopende kalenderjaar en daarop volgende 29 jaar) voor afloop van de grafuitgiftetermijn worden afgekocht door voldoening van een som ineens, gelijk aan 20 maal het tarief als bedoeld in onderdeel 5.1 gedeeld door 30 en vermenigvuldigd met het resterende aantal jaren van de grafuitgiftetermijn.

Inschrijving en overboeken van particuliere (uren)graven en urnennissen

 • Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd register wordt een recht geheven van € 58,55

Ruimen, schudden, verstrooien

 • Voor het op verzoek van de rechthebbende "schudden" van een graf, conform artikel 23, lid 5 van de beheersverordening, wordt een recht geheven van € 1.540,70
 • Voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een graf, conform artikel 23, lid 5 van de beheersverordening, wordt een recht geheven van € 1.777,25
 • Voor het verstrooien van as op de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht geheven van € 106,70

Overige

 • Voor het stichten van een grafkelder worden de rechten als bedoeld in hoofdstuk 1 van deze tabel verhoogd met € 639,50
 • Indien het recht op een graf, urnengraf en/of urnennis tussentijds vervalt vindt geen restitutie van grafrecht en onderhoudsrecht plaats.