Inkoopbeleid

Als een gemeente een grote aankoop doet of iets wil laten ontwikkelen, vindt er een openbare aanbesteding plaats. Projectontwikkelaars, aannemers of leveranciers kunnen op zo’n aanbesteding inschrijven. In het inkoopbeleid staan de kaders en spelregels beschreven voor het inkopen van leveringen, diensten en werken.

Inkoopbeleid ISNV (pdf 454 kb)
Inkoopvoorwaarden ISNV (pdf 204 kb)

Vraag en antwoord inkoopbeleid

De gemeente krijgt regelmatig vragen van ondernemers over het gemeentelijk inkoopbeleid. De meest gestelde vragen zijn daarom gebundeld. Bekijk de vraag- en antwoordlijst over het inkoopbeleid.

Klachtenafhandeling

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 is ook de Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden en inkopen vastgesteld. Bij elke aanbesteding dient in de aanbestedingsstukken vermeld te worden waar ondernemers een klacht kunnen indienen. Dit is het zogenaamde klachtenmeldpunt van de gemeente.

Klachtenprocedure voor aanbesteden en inkopen

Inkoop jeugdhulp, Wmo, maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ

De gemeente Hattem koopt de jeugdhulp, Wmo en maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ (MO/BW GGZ) regionaal in. Bent u een zorgaanbieder en wilt u graag zorg verlenen aan inwoners van Hattem? Als uw organisatie aan de eisen voldoet kunt u zich inschrijven op de integrale raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW GGZ. Op de website www.zorgregiomijov.nl vindt u informatie en kunt u de ontwikkelingen volgen.

Direct naar www.zorgregiomijov.nl