Subsidie aanvragen

Wij dragen soms financieel bij aan vrijwilligers- en professionele organisaties voor de uitvoering van haar beleid. Je kunt (online) een aanvraag indienen.

In de 'Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014' staan regels hiervoor. Het College van B&W stelt jaarlijks een subsidieregeling vast. In deze subsidieregeling staan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. Wil je subsidie aanvragen? Dan kun je in de periode van 1 april tot 1 juni een aanvraag indienen.

Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014
Subsidieregeling gemeente Hattem

Voorwaarden

Wil je subsidie aanvragen? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je kunt een aanvraag indienen in de periode tussen 1 april en 1 juni. Dit in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor je subsidie vraagt.
 • In de subsidieregeling staat welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Ook kun je lezen welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie. En welke subsidieplafonds en voorwaarden van toepassing zijn.
 • Sluit bij je subsidieaanvraag een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) bij. Daarnaast ook een begroting.
 • Wij versturen de subsidiebeschikking voor 31 december. Dat is het officiële besluit over de subsidieaanvraag.

Aanvraag

Je kunt online subsidie aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie. Zo kun je de volgende subsidies aanvragen:

 • Budgetsubsidie
 • Activiteitensubsidie
 • Sportsubsidie
 • Waarderingssubsidie
 • Subsidie muziekonderwijs
 • Subsidie voorschoolse voorzieningen

Subsidie aanvragen

Procedure

 • Wij toetsen of je aanvraag volledig is. Ontbreken er gegevens? Dan vragen wij je om de gegevens aan te vullen.
 • Op de aanvraag volgt een ambtelijk advies. Het College van B&W besluit over de aanvraag.
 • Besluit het College positief op je aanvraag? Dan nemen wij het subsidiebedrag op in de ontwerpbegroting en het subsidieprogramma.
 • Houd bij het aanvragen van een incidentele subsidie rekening met een beslistermijn van maximaal 13 weken.