Subsidie aanvragen

De gemeente draagt soms financieel bij aan vrijwilligers- en professionele organisaties voor de uitvoering van haar beleid. In de 'Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014' staan regels hiervoor. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks een subsidieregeling vast. In deze subsidieregeling staan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. Wilt u subsidie aanvragen? Dan kunt u in de periode van 1 april tot 1 juni een aanvraagformulier indienen.

Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014
Subsidieregeling gemeente Hattem

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U kunt aanvragen indienen in de periode tussen 1 april en 1 juni, in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt.
  • In de subsidieregeling staat welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Ook kunt u lezen welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie, en welke subsidieplafonds en voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien staat erin welk aanvraagformulier u moet gebruiken.
  • Sluit bij uw subsidieaanvraag een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) bij, en een begroting.
  • De gemeente verstuurt de subsidiebeschikking voor 31 december. Dat is het officiële besluit over de subsidieaanvraag.

Aanvraag

U kunt online subsidie aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie. Zo kunt u de volgende subsidies aanvragen:  budgetsubsidie, activiteitensubsidie, sportsubsidie, waarderingssubsidie, subsidie muziekonderwijs en subsidie voorschoolse voorzieningen.

Subsidie aanvragen

Procedure

  • De gemeente toetst of uw subsidieaanvraag volledig is. Ontbreken er gegevens, dan vraagt de gemeente u om aanvulling daarvan.
  • Op de aanvraag volgt een ambtelijk advies. Het college van burgemeester en wethouders besluit over de aanvraag.
  • Besluit het college positief op uw aanvraag? Dan neemt de gemeente het subsidiebedrag op in de ontwerpbegroting en het subsidieprogramma.
  • Houd bij het aanvragen van een incidentele subsidie rekening met een beslistermijn van maximaal 13 weken.