Zienswijze bij een planologische procedure

Als u het niet eens bent met een wijziging van een bestemmingsplan/procedure buitenplanse afwijking (vvgb) kunt u een zienswijze indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. In de Staatscourant en in het gemeenteblad (De Hattemer) wordt gepubliceerd wanneer en hoe u een zienswijze kan indienen.

Beschrijving

Deze zienswijze wordt vervolgens samengevat en beantwoord in een zogenaamde “nota van zienswijzen”. Ook zal in deze nota een voorstel worden gedaan over hoe de raad kan omgaan met uw zienswijze in relatie tot het bestemmingsplan/procedure buitenplanse afwijking (vvgb). Deze nota zal daarna samen met het bestemmingsplan worden voorgelegd aan de raad van de gemeente Hattem. De raad beslist vervolgens of het bestemmingsplan wordt vastgesteld of gewijzigd wordt vastgesteld. 

Als u het niet eens bent met het besluit van de raad, dan kunt u beroepschrift indienen bij de Raad van State. Dat kan per brief of via het digitale loket op de website van de Raad van State. 

Brief: In de brief geeft u aan dat u in beroep gaat en waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan of met de uitspraak van de rechtbank. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. In de Staatscourant en in het gemeenteblad (De Hattemer) wordt gepubliceerd wanneer en hoe u een beroepschrift kan indienen.

Aanpak

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen een besluit voor een bestemmingsplan/procedure buitenplanse afwijking (vvgb), betekent dit niet dat de werking van het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.