Zienswijze bij een planologische procedure

Ben je het niet eens met een wijziging van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (alleen bij een uitgebreide procedure)? Dan kun je een zienswijze indienen.

Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. In de Staatscourant en in het gemeenteblad (De Hattemer) wordt gepubliceerd wanneer en hoe je een zienswijze kunt indienen.

Beschrijving

Deze zienswijze wordt vervolgens samengevat en beantwoord in een zogenaamde 'nota van zienswijzen'. Ook wordt in deze nota een voorstel gedaan over hoe de raad kan omgaan met je zienswijze in relatie tot het bestemmingsplan/procedure buitenplanse afwijking (vvgb). Deze nota wordt daarna voorgelegd aan de raad van de gemeente Hattem. Samen met het bestemmingsplan. De raad beslist vervolgens of het bestemmingsplan wordt vastgesteld of gewijzigd wordt vastgesteld. 

Niet eens met het besluit van de raad? Je kunt dan beroepschrift indienen bij de Raad van State. Dat kan per brief. Of via het digitale loket op de website van de Raad van State

Per brief

In de brief geef je aan dat je in beroep gaat. En waarom je het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan. Of met de uitspraak van de rechtbank. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. In de Staatscourant en in het gemeenteblad (De Hattemer) wordt gepubliceerd wanneer en hoe je een beroepschrift kan indienen.

Aanpak

Voorlopige voorziening

Als je bezwaar maakt tegen een besluit voor een bestemmingsplan/procedure buitenplanse afwijking (vvgb), betekent dit niet dat de werking van het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op je bezwaar is genomen. Het kan zijn dat je belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval? Dan kun je een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Als je zo'n verzoek indient, moet je tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.