Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij je hierover meer informatie.

Deze verklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij (gemeente Hattem) verwerken in het kader van de uitvoering van haar taken met jou als inwoner.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke sectorale wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens (BRP), de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer bepalen de manier waarop de gemeente persoonsgegevens mag verwerken.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (art. 4, sub 1 AVG). Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Hattem zijn elk zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad. Dit houdt in dat zij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Hattem heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van haar inwoners te verzamelen en gebruiken (art. 6 lid 1 sub e AVG). Op de website van de Rijksoverheid kunt je meer informatie vinden over de taken van een gemeente.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn in twee verschillende categorieën in te delen: gewone en bijzondere persoonsgegevens. De gemeente verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar wettelijke taken en verplichtingen. Als je in Hattem woont, houdt de gemeente bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als je iets wil regelen of aanvragen via www.hattem.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van je nodig om je goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van je nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van je gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.
Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie betrokkenen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek.

Delen van persoonsgegevens

Voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden werken wij soms samen met partners buiten de organisatie van de gemeente Hattem. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Privacyrechten

Als inwoner of betrokkene kun je bepaalde rechten bij de gemeente Hattem uitoefenen. Dit betekent onder andere dat je om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van jou verwerkt. Ook kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.
Tenslotte kun je jouw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Hattem.

Voor het gebruikmaken van deze rechten kun je een afspraak bij de gemeente maken of online een persoonsgegevens verzoek indienen.

De gemeente Hattem stelt je binnen een maand na je verzoek op de hoogte over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven. Alvorens een verzoek in behandeling wordt genomen moet je je legitimeren. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van wettelijke taken en verplichtingen. Hierdoor kan het voorkomen dat aan bepaalde verzoeken geen uitvoering kan worden gegeven.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van functionele en analytische cookies. Hier lees je onze cookieverklaring.

Vragen, klachten of complimenten?

Als je vragen hebt over de bescherming van jouw persoonsgegevens, of om een andere reden contact met ons wil opnemen, kijk dan op de contactpagina van de gemeente Hattem. Ook kun je hiervoor het e-mailadres: privacy@hattem.nl gebruiken.

Als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens door de gemeente Hattem kan dat op de klachtpagina van de gemeente. Daarnaast kun je een formele privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.

De gemeente Hattem heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt contact met de FG opnemen via privacy@hattem.nl.