Rekenkamer

Per 1 januari 2024 hebben wij een onafhankelijke Rekenkamer. Vanwege de Wet versterking decentrale rekenkamers is de rekenkamercommissie opgeheven. Voor de uitvoering van Rekenkameronderzoeken werken wij samen met de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten. We maken gebruik van dezelfde Rekenkamer.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad door onderzoek uit te voeren. Er wordt onderzocht of gemeentelijke beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. Daarbij wordt ook gekeken naar de voorbereiding en uitvoering van dit beleid. Het doel van deze onderzoeken is om verbeteradviezen mee te geven. De Rekenkamer wil de gemeentelijke organisatie daarmee handvatten bieden om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze. De adviezen aan de gemeenteraad zijn politiek neutraal. Het is aan de gemeenteraad om over de uitkomsten van het onderzoek en de adviezen een politiek oordeel te vellen.

Bij het onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

 • Haalt de gemeente de afgesproken doelen?
 • Doet de gemeente dat binnen het afgesproken budget?
 • Voldoet het beleid aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De Rekenkamer wil bijdragen aan:

 • De kwaliteit van het lokale bestuur;
 • De transparantie van gemeentelijk handelen
 • De verwerking van de publieke verantwoording daarover.

Werkwijze en onderzoeksplan

De Rekenkamer bepaalt zelf de werkwijze en aanpak van onderzoeken. Hiervoor wordt een Reglement van Orde en een Onderzoeksprotocol vastgesteld.

Samenstelling

De Rekenkamer bestaat uit een voorzitter en twee leden (momenteel 1 openstaande vacature) die door de gemeenteraad worden benoemd voor een periode van zes jaar. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd voor opnieuw zes jaar.

De Rekenkamer bestaat uit:

Foto Peter Niemeijer

Peter Niemeijer, voorzitter

Overige functies:

 • Concerncontroller gemeente Almere
 • LinkedIn

Foto Michel Bergshoef

 • Michel Bergshoef, lid

Overige functies:

 • Coördinerend bestuursadviseur bij Belastingdienst
 • Lid Rekenkamer gemeente Ede
 • Directeur/eigenaar van "Bergshoef BMA"
 • LinkedIn

Annemieke van Dijken

Annemieke van Dijken, lid

Overige functies:

 • Strateeg Bedrijfsvoering Gemeente Zwolle

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Rekenkamer op de website van de landelijke vereniging van Rekenkamers. Of neem contact op met de griffie.