Inkoopbeleid

Als een gemeente een grote aankoop doet of iets wil laten ontwikkelen, vindt er een openbare aanbesteding plaats. Projectontwikkelaars, aannemers of leveranciers kunnen op zo’n aanbesteding inschrijven. In het inkoopbeleid staan de kaders en spelregels beschreven voor het inkopen van leveringen, diensten en werken.

Inkoopbeleid ISNV (pdf 454 kb)
Inkoopvoorwaarden ISNV (pdf 204 kb)

Vraag en antwoord inkoopbeleid

Wij krijgen regelmatig vragen van ondernemers over het inkoopbeleid. De meest gestelde vragen zijn daarom gebundeld. Bekijk de vraag- en antwoordlijst over het inkoopbeleid.

Klachtenafhandeling

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 is ook de Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden en inkopen vastgesteld. Bij elke aanbesteding moet in de aanbestedingsstukken vermeld worden waar ondernemers een klacht kunnen indienen. Dit is het zogenaamde klachtenmeldpunt van de gemeente.

Klachtenprocedure voor aanbesteden en inkopen

Inkoop jeugdhulp, Wmo, maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ

Wij kopen jeugdhulp, Wmo en maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ (MO/BW GGZ) regionaal in. Ben je een zorgaanbieder en wil je graag zorg verlenen aan inwoners van Hattem? Als de organisatie aan de eisen voldoet kun je je inschrijven op de integrale raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW GGZ. Op de website www.zorgregiomijov.nl vind je informatie en kun je de ontwikkelingen volgen.

Direct naar www.zorgregiomijov.nl