Taken college

De burgemeester en wethouders zijn het dagelijks bestuur van de gemeente Hattem. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het college doet voorstellen aan de gemeenteraad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente.

De burgemeester en wethouders hebben allemaal hun eigen portefeuille. De taken waar zij zich dagelijks mee bezighouden. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering hiervan. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het bestuursakkoord 2022-2026. De burgemeester heeft daarnaast een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid. De gemeentesecretaris adviseert het college van B&W.

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad. Maar zijn geen lid van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad.