Wet WOZ

Wij berekenen de onroerendezaakbelastingen op basis van de Wet WOZ. Daarin staat hoe de waardering van onroerende zaken, zoals huizen en bedrijfsruimten, is geregeld.

Sinds de invoering van de Wet WOZ gaan gemeenten, waterschappen en de rijksoverheid uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de zogenaamde WOZ-waarde.

Peildatum

De gemeente heeft de waarde van alle onroerende zaken voor het jaar 2024 opnieuw bepaald. De peildatum, en ook het waardeniveau, is 1 januari 2023. De waarde die op je aanslagbiljet staat, geldt alleen voor het belastingjaar 2024.

Taxatie van woningen

De wet bepaalt dat een onroerende zaak wordt gewaardeerd alsof het leeg is. En er geen schulden of lasten op drukken. Wij taxeren de marktwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Voor de waardering van je onroerende zaak kijken wij naar de prijs van vergelijkbare panden die rond de peildatum 1 januari 2023 zijn verkocht. Als de marktwaarde in de loop van 2024 stijgt of daalt, heeft dat dus geen invloed op de WOZ-waarde van 2024.

Ook een onroerende zaak in aanbouw heeft waarde. De ondergrond en de opstal(len) worden in een dergelijke situatie getaxeerd naar de situatie op 1 januari 2024. Ook hier wordt weer naar de prijspeildatum van 1 januari 2023 gekeken.

Marktanalyse

De gemiddelde verkoopprijs van woningen is gestegen. De doorlooptijd van woningen die te koop staan is zeer snel. Woningen staan niet lang te koop. De verkoopprijzen van diverse typen woningen verschillen wel.
Bij de marktanalyse kijken wij eerst alleen naar de verkopen in de gemeente Hattem. De cijfers per type woning wijken namelijk soms af van de landelijke gemiddelde cijfers. Dat komt doordat organisaties zoals de NVM of de Vereniging Eigen Huis altijd uitgaan van verkooptransacties in de gehele streek. Zij kijken niet naar de ontwikkelingen van de verkoopcijfers binnen één gemeente. Daarnaast analyseren wij ook de vraagprijzen van woningen die te koop staan.

Taxatie van niet-woningen

Voor niet-woningen geldt een andere methode van taxeren. Hierbij gaat het vaak niet om verkoop, maar om huur. Daarom verzamelen wij ook huurgegevens. Verandert de wijze van gebruik? Dan krijgen zowel de eigenaar als de gebruiker van het pand een formulier toegestuurd. Daarin vragen wij informatie over het pand.

WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen op één biljet

De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Je ontvangt geen aparte WOZ-beschikking. De WOZ-waarde op basis van peildatum 1 januari 2023 geldt alleen voor het belastingjaar 2024. Je krijgt elk jaar een nieuwe WOZ-waarde.