Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit (als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen. 

Beschrijving

Het kan gaan om een besluit dat u hebt ontvangen, maar ook bijvoorbeeld om een besluit dat uw buurman ontving. Dat besluit moet dan voor u nadelige gevolgen hebben. Bovendien moet het gaan om een besluit zoals de Algemene wet bestuursrecht het bedoelt.

Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of u bezwaar kunt maken en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan de betrokkene(n) en/of door een publicatie in de huis-aan-huiskrant (De Hattemer) en op officielebekendmakingen.nl. U moet een bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat de gemeente het besluit bekendmaakte. Maakt u later dan zes weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar, dan verklaart de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk'. De gemeente kan uw bezwaarschrift dan niet meer inhoudelijk behandelen, tenzij u een goede (verschoonbare) reden hebt voor het overschrijden van de bezwaartermijn. De verzenddatum van het besluit staat in het besluit en in de publicatie.

Voorwaarden

Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Ontbreken een of meer vereisten, dan kan het niet-ontvankelijk worden verklaard waardoor uw bezwaarschrift inhoudelijk niet wordt behandeld. 

Het bezwaarschrift:

  • dient u in binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit;
  • bevat de datum, uw (digitale) handtekening en uw naam en adres;
  • vermeldt met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Aanvraag

Bezwaar indienen

U kunt een bezwaarschrift online en schriftelijk indienen. Bezwaar maken kan niet per e-mail. 

Bezwaar online indienen met DigiD

Bezwaar schriftelijk indienen

Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Schrijf dan een brief aan de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Aanpak

Beslissing op het bezwaar

Na de bezwaartermijn van 6 weken heeft de gemeente 12 weken de tijd om een beslissing te nemen op uw bezwaar. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met 6 weken. Als dit het geval is, dan stelt de gemeente u daarvan schriftelijk op de hoogte. Daarna is voor het verlengen van de termijn uw instemming nodig.

Verloop van de procedure

De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift en bestaat uit onafhankelijke leden die geen relatie hebben met het gemeentebestuur en niet wonen in de gemeente Hattem. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gaan over belastingen, de waardering van onroerende zaken (WOZ), functiewaardering voor ambtenaren en (her)plaatsing bij een reorganisatie. We zeggen dat de commissie in deze zaken ‘niet bevoegd’ is. De commissie vergadert in principe elke drie weken in een openbare zitting. 

Hebt u bezwaar gemaakt? Dan krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. U mag dat zelf doen, of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Uw vertegenwoordiger hoeft geen advocaat te zijn.

Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit. Daarvan krijgt u een afschrift. Dat advies is gericht aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift. Afwijken van het advies van de commissie mag niet zomaar; dit kan alleen met heel goede redenen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Bij beroepschrift indienen staat hoe dat werkt. 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen een besluit, betekent dit niet dat de werking van het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. 

Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.