Bezwaarschrift indienen

Ben je het niet eens met een besluit (als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) van de gemeente? Dan kun je bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen. 

Beschrijving

Het kan gaan om een besluit dat je hebt ontvangen. Maar bijvoorbeeld ook om een besluit dat je buurman heeft ontvangen. Dat besluit moet dan wel nadelige gevolgen hebben voor jou. Het moet ook gaan om een besluit zoals de Algemene wet bestuursrecht het bedoelt.

Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of je bezwaar kunt maken en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan de betrokkene(n) en/of door een publicatie in de huis-aan-huiskrant (De Hattemer) en op officielebekendmakingen.nl. Je moet een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Maak je later dan zes weken bezwaar, dan verklaren we je bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk'. We kunnen jouw bezwaarschrift dan niet meer inhoudelijk behandelen. Tenzij je een goede (verschoonbare) reden hebt voor het overschrijden van de bezwaartermijn. De verzenddatum van het besluit staat in het besluit en in de publicatie.

Voorwaarden

Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Ontbreken een of meer vereisten, dan kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Je bezwaarschrift wordt dan inhoudelijk niet behandeld. 

Het bezwaarschrift:

  • doe je binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit;
  • bevat de datum, je naam en adres en (digitale) handtekening;
  • vermeldt met welk besluit je het niet eens bent en waarom niet.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Aanvraag

Bezwaar indienen

Je kunt een bezwaarschrift online en schriftelijk indienen. Bezwaar maken kan niet per e-mail. 

Let op: vind je dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of ben je het niet eens met één of meer aanslagen? Dan maak je gebruik van een ander formulier. Kijk voor meer informatie op: Bezwaar tegen de aanslag/WOZ

Bezwaar indienen

Bezwaar schriftelijk indienen

Maak je liever schriftelijk bezwaar? Schrijf dan een brief aan de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Aanpak

Beslissing op het bezwaar

Na de bezwaartermijn van 6 weken heeft de gemeente 12 weken de tijd om een beslissing te nemen op je bezwaar. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met 6 weken. Als dit het geval is, dan stellen wij je daarvan schriftelijk op de hoogte. Daarna is voor het verlengen van de termijn je instemming nodig.

Verloop van de procedure

De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden die geen relatie hebben met het gemeentebestuur en niet wonen in de gemeente Hattem. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gaan over belastingen, de waardering van onroerende zaken (WOZ), functiewaardering voor ambtenaren en (her)plaatsing bij een reorganisatie. We zeggen dat de commissie in deze zaken ‘niet bevoegd’ is. De commissie vergadert in principe elke drie weken in een openbare zitting. 

Heb je bezwaar gemaakt? Dan krijg je meestal een uitnodiging om je bezwaarschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Je mag dat zelf doen. Je kunt je ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Je vertegenwoordiger hoeft geen advocaat te zijn.

Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit. Daarvan krijg je een afschrift. Dat advies is gericht aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op je bezwaarschrift. Afwijken van het advies van de commissie mag niet zomaar; dit kan alleen met heel goede redenen.

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaarschrift? Dan kun je binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Bij beroepschrift indienen lees je hoe dat werkt. 

Voorlopige voorziening

Als je bezwaar maakt tegen een besluit, betekent dit niet dat de werking van het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op je bezwaar is genomen. Het kan zijn dat je belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval, dan kun je een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. 

Als je zo'n verzoek indient, moet je tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.