Besluit aanlijnen honden

Datum vaststelling: 22 december 2009
Vastgesteld door: College van B&W

Het college van Hattem;

 • overwegende, dat het bij herhaling voorkwam dat honden zich onaangelijnd bevonden binnen het Hattemse bosgebied;
 • dat deze jagen op het zich in dat bosgebied bevindend wild;
 • dat dit meerdere malen heeft geleid tot de dood van dat wild alsook tot vluchtend wild dat de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht;
 • dat het ook anderszins heeft geleid tot onaangename confrontaties tussen loslopende honden en wandelaars;
 • dat het bedoelde bosgebied bij besluit van 19 mei 1992 is aangewezen als plaats waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen anders dan kort aangelijnd;
 • dat het college bij besluit van 30 juni 1998 dit bosgebied opnieuw heeft aangewezen op grond van de in 1998 vastgestelde nieuwe Algemene plaatselijke verordening;
 • dat de raad op 22 juli 2009 heeft besloten tot vaststelling van de “Verordening tot 17e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem”; dat het betreffende artikel is hernummerd van artikel 2.4.17 tot art. 2.52;
 • dat het wenselijk is dat het verbod om honden in het bedoelde bosgebied te laten verblijven of te laten lopen anders dan kort aangelijnd blijft gelden en derhalve het verbod op basis van de gewijzigde verordening opnieuw dient te worden vastgesteld;
 • gelet op het bepaalde in artikel 2.52 van de Algemene plaatselijke verordening.

besluit:

 1. tot het intrekken van het genoemde aanwijsbesluit van het college van 30 juni 1998;
 2. aan te wijzen op grond van artikel 2.52, lid 2, van de Algemene plaatselijke verordening als gebied waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen anders dan kort aangelijnd:
 • het bosgebied gelegen ten zuiden van de Vuursteenberg, Vierakker en Randweg en ten westen van Eijerdijk, Stadslaan, Veldweg en Apeldoornseweg, uitgezonderd:
 1. die gebieden die daarvoor zijn aangewezen, zijn afgerasterd en met borden zijn aangegeven;
 2. de particuliere erven behorende bij de daarop aanwezige woningen;

3. dit besluit daags na haar bekendmaking in werking te laten treden.