Verkeersplatform Hattem (reglement)

Doelstelling

Het verkeersplatform is een overlegorgaan op het gebied van verkeer met vertegenwoordigers van (plaatselijke) belangengroeperingen. De gemeente verleent hierbij ambtelijke ondersteuning. Het verkeersplatform zal op verzoek van het college of inwoners van de gemeente, dan wel uit eigen beweging, advies uitbrengen over alle onderwerpen op het gebied van verkeer. Alle inwoners van de Gemeente Hattem kunnen onderwerpen aandragen.

Taken en bevoegdheden

 • Ter realisering van informatie-uitwisseling en afstemming van de diverse belangen van de doelgroepen zal het Verkeersplatform gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen op het gebied van verkeer in de gemeente Hattem.
 • Besluitvorming bij de advisering zal zo mogelijk eendrachtig en in harmonie moeten plaatsvinden, waarbij de toegevoegd secretaris, de extern deskundige alsmede de op ad-hoc basis deelnemende personen geen stem hebben.

Verhouding met het college

Uitgebrachte adviezen worden ter kennis gebracht van het college en vormen een onderdeel van de onderliggende stukken voor een college- c.q. raadsvoorstel.

In het geval dat het college afwijkt van het advies van het verkeersplatform dan wordt dit in haar besluit c.q. voorstel aan de raad vermeld. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke gronden van het advies van het platform wordt afgeweken.

Samenstelling

 • Als voorzitter treedt op een door het college aangewezen extern persoon, die in principe niet als vertegenwoordiger wordt aangemerkt van een der in het platform vertegenwoordigende belangengroepen.
 • Als vaste leden van het Verkeersplatform kunnen worden aangemerkt:
 1. een vertegenwoordiger van de fietsersbond;
 2. een vertegenwoordiger van Veilig verkeer Nederland;
 3. een vertegenwoordiger van het basisonderwijs;
 4. een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs;
 5. een vertegenwoordiger van rijschoolhouders;
 6. een vertegenwoordiger van de politie;
 7. vertegenwoordiger van de bedrijvenkring Hattem
 8. de gemeentelijk ambtenaar belast met verkeersaangelegenheden
 • Als lid wordt, via het bestuurssecretariaat van de gemeente, een notulist toegevoegd. De notulist maakt verslag van de vergaderingen van het verkeersplatform, zorgt voor de opstelling van de agenda en verstuurt de uitnodigingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste 14 dagen voor de te beleggen vergadering. - Aan het overleg kunnen op ad-hoc basis en afhankelijk van de te agenderen punten deelnemen:
 1. de portefeuillehouder;
 2. door de voorzitter, na vooraf overleg met de gemeente, uit te nodigen externe deskundigen;
 3. door de voorzitter uit te nodigen vertegenwoordiging van wijkgroep of belangengroep ter toelichting van door haar gedane suggesties, in gebrachte onderwerpen op het gebied van verkeer.

Werkwijze

 • Het verkeersplatform vergadert als regel éénmaal per kwartaal. Extra vergaderingen zijn mogelijk indien de voorzitter dit nodig acht of als door tenminste twee leden met opgaaf van redenen hierom wordt gevraagd.
 • De voorzitter bepaalt datum en tijd van de vergaderingen;
 • De voorzitter kan in afwachting van een beslissing van het college voorlopige geheimhouding opleggen omtrent hetgeen in de vergadering is behandeld;
 • Van de opgelegde geheimhouding en van de opheffing daarvan maakt de secretaris op de betreffende stukken melding;
 • De gemeente Hattem stelt op verzoek van de voorzitter vergaderruimte beschikbaar;
 • De gemeente kan in financiële en materiele zin middelen beschikbaar stellen ten behoeve van de uitoefening van de aan het verkeersplatform opgedragen taak.

Wijze van verslaglegging

Van de vergaderingen van het verkeersplatform wordt verslag gemaakt. De verslagen worden onder de leden van het verkeersplatform verspreid; de leden zorgen er voor dat de verslagen ter informatie worden verspreid aan de besturen van de organisaties die zij vertegenwoordigen.