Nadeelcompensatie

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Met de komst van deze wet is het planschaderecht gewijzigd. De schade die voorheen bekend stond als ‘planschade’ heet onder de Omgevingswet ‘nadeelcompensatie’. Daarnaast vallen hier ook andere soorten schade onder.

Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure.

Wat is nadeelcompensatie

De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt. Of als een nieuwe weg wordt aangelegd. Je kunt daarvan nadeel ondervinden. Bijvoorbeeld omdat jouw woning minder waard wordt of dat je inkomsten verliest.

Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden die de gemeente uitvoert nadelig voor jou uitpakken. Bijvoorbeeld: jouw bedrijf was een aantal maanden moeilijk bereikbaar vanwege uitgelopen rioleringswerkzaamheden. Of de strooiwagen van de gemeente raakt per ongeluk jouw auto waardoor schade is ontstaan.

Je kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen. Je krijgt mogelijk een deel van de door jou geleden financiële schade vergoed. Bekijk voordat je de aanvraag doet of je voldoet aan de voorwaarden. 

Nadeelcompensatie aanvragen

Je kunt ook schriftelijk nadeelcompensatie aanvragen (pdf 182 kb)

Bijlagen

  • Kopie eigendomsbewijs van onroerende zaak of huurovereenkomst of pachtovereenkomst of eventueel contract economische overdracht.
  • Eventuele relevante schriftelijke bewijzen die de aanvraag ondersteunen.
  • Bij een gemachtigde: schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde bevoegd is om namens jou op te treden.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor vergoeding van nadeelcompensatie onder de volgende voorwaarden:

  • Je hebt schade (je bent eigenaar, huurder, pachter of anders) of verlies van inkomsten.
  • Er is een rechtstreeks verband tussen het handelen van de gemeente en de schade.
  • De schade moet niet be­ho­ren tot het nor­ma­le maat­schap­pe­lij­ke ri­si­co of het nor­ma­le on­der­ne­mers­ri­si­co. Je moet on­e­ven­re­di­ge scha­de heb­ben door een recht­ma­tig ge­no­men be­sluit of han­de­ling van de ge­meen­te.
  • De schade moet niet voor­zien­baar zijn. Voor­beeld van wel voor­zien­baar is: een on­der­ne­mer ves­tigt zich in een ge­bied waar werk­zaam­he­den plaats­vin­den en hij wist of kon we­ten dat dit zou gaan ge­beu­ren.
  • Je vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat je met de schade bekend bent geworden. Of binnen 5 jaar nadat een besluit onherroepelijk is geworden.
  • Je moet al het mo­ge­lij­ke heb­ben ge­daan om het na­deel te voor­ko­men of te be­per­ken.
  • Er is geen an­de­re re­ge­ling op grond waar­van je schadevergoeding kunt krij­gen.

Kosten 

Je betaalt niets voor de behandeling van de aanvraag.

Beslissing op de aanvraag

De gemeente heeft 6 maanden de tijd om jouw aanvraag te behandelen. Deze termijn kan verlengd worden tot 1 jaar.

Bezwaar en beroep 

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Meer informatie