Subsidie aanvragen

Wij ondersteunen graag lokale initiatieven en projecten die bijdragen aan de bloei en ontwikkeling van onze gemeenschap. Wij dragen soms financieel bij aan vrijwilligers- en professionele organisaties voor de uitvoering van haar beleid. Je kunt online een aanvraag indienen. Doe de aanvraag in de periode van 1 april tot 1 juni.

Voorwaarden

Wil je subsidie aanvragen? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je kunt een aanvraag indienen in de periode tussen 1 april en 1 juni. Dit in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor je subsidie vraagt.
 • In de subsidieregeling staat welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Ook kun je lezen welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie. En welke subsidieplafonds en voorwaarden van toepassing zijn. Let op: als jouw organisatie wordt vermeld in de subsidieregeling, betekent dit niet automatisch dat je in aanmerking komt voor de subsidie, inclusief het genoemde bedrag. Bij de goedkeuring van de begroting in november wordt een definitief besluit genomen over de beschikbare gelden in de begroting. Toekenning van een subsidie is dus altijd onder voorbehoud van besluitvorming in de raad. Wij versturen de subsidiebeschikking voor 31 december. Dat is het officiële besluit over de subsidieaanvraag.

In de 'Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014' staan regels. Het College van B&W stelt jaarlijks een subsidieregeling vast. In deze subsidieregeling staan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvraag

Je kunt online subsidie aanvragen met DigiD of eHerkenning. Zo kun je de volgende subsidies aanvragen:

 • Budgetsubsidie
 • Activiteitensubsidie
 • Sportsubsidie
 • Waarderingssubsidie
 • Subsidie muziekonderwijs
 • Subsidie voorschoolse voorzieningen

Subsidie aanvragen

Bijlagen bij je aanvraag

 • Vraag je een activiteitensubsidie, budgetsubsidie of subsidie voorschoolse voorzieningen aan? Voeg dan een beschrijving van de activiteiten (een activiteitenplan) en een begroting bij je aanvraag.
 • Zijn de statuten afgelopen jaar gewijzigd? Dan vragen we je om de nieuwe statuten bij te voegen.

Houd bovenstaande documenten gereed voordat je de aanvraag indient. Je kunt de bijlagen in het formulier uploaden.

Wil je liever de aanvraag op papier bij ons indienen? Dat kan. Je kunt onderstaand(e) formulier(en) printen, invullen en ondertekenen. Stuur het formulier met eventuele bijlagen naar: Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050AB Hattem of mail naar gemeente@hattem.nl

Aanpak

 • Heb je een aanvraag ingediend? Wij toetsen vervolgens of je aanvraag volledig is. Ontbreken er gegevens? Dan vragen wij je om de gegevens aan te vullen.
 • Op de aanvraag volgt een ambtelijk advies. Het college van B&W besluit over de aanvraag.
 • Besluit het college positief op je aanvraag? Dan nemen wij het subsidiebedrag op in de ontwerpbegroting en het subsidieprogramma.
 • Houd bij het aanvragen van een incidentele subsidie rekening met een beslistermijn van maximaal 13 weken.