Klein evenement (voorwaarden)

U mag een klein evenement houden in Hattem onder een aantal voorwaarden.

 1. het aantal personen mag niet meer zijn dan 200 personen;
 2. men dient te voorkomen dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt;
 3. het evenement mag niet plaatsvinden voor 07.00 uur en na 23.00 uur s’avonds;
 4. het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan, fiets-,bromfiets- of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten;
 5. Het is verboden toestellen of geluidsapparaten buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt, men kan van dit verbod ontheffing krijgen, als men dit aanvraagt;
 6. men mag slechts kleine objecten plaatsen met een oppervlakte van maximaal 10m2 per object;
 7. er moet duidelijk zijn wie de organisator is van het evenement, deze persoon moet ten tijde van het evenement telefonisch bereikbaar zijn (liefst op mobiele telefoon);
 8. men mag geen papier of ander materiaal (zwerfvuil) op straat achterlaten;
 9. eventuele aanwijzingen van de politie en/of brandweer dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
 10. in geval van nood dienen de hulpdiensten (politie, brandweer of ambulance) vrije doorgang kunnen hebben. Dit houdt in dat een minimale breedte van 3,50 meter en een minimale hoogte van 4,00 meter moet worden vrijgehouden;
 11. brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen;
 12. ten aanzien van eventuele kook- en/of verwarmingstoestellen stellen wij de volgende voorwaarden:
 • kachels of verwarmingstoestellen met open vuur, gloeidraden of verwarmingselementen zijn verboden. De opslag van brandbare vloeistoffen, gassen en licht brandbare vaste stoffen mogen niet in de kramen aanwezig zijn, maar moeten ten minste 5 meter van het object zijn geplaatst. Als er gas verbruikende toestellen worden gebruikt, moeten de gasslangen zijn voorzien van GIVEG-keur, maximaal 2 jaar oud en maximaal 1 meter lengte zijn. De gasslangen moeten met deugdelijke slangklemmen op slangpilaren zijn bevestigd;
 • de opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn. De opstellingsplaats moet binnen 30 cm rondom het toestel van onbrandbaar en de warmte slechtgeleidend materiaal zijn;
 • gasinstallaties moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 1078 en/of NEN 3324;
 • bij het koken, bakken, braden en frituren moet u over een goed sluitend deksel en een jaarlijks goedgekeurd handbrandblusapparaat met 6 kg bluspoeder of 5 kg kooldioxide beschikken. Verder moeten kleine blusmiddelen bij onmiddellijk gebruik gereed, bereikbaar en voor een ieder goed zichtbaar zijn;

13. na afloop van het evenement dient de omgeving van de feestlocatie te worden ontdaan van eventueel zwerfvuil dat is ontstaan door het gebruik van deze vergunning;
14. de toestemming voor het ‘klein evenement’ wordt verleend behoudens rechten van derden;
15. de organisator van het ‘klein evenement’ is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de Gemeente Hattem, dan wel derden, schade of overlast ondervinden ten gevolge van het ‘klein evenement’. Voorts is de organisator van het ‘klein evenement’ verplicht de schade, die wordt veroorzaakt door het ‘klein evenement’ te vergoeden.