Waterschap legt plan versterking kade Hoenwaard ter inzage

Het ontwerpbesluit voor het projectplan “Versterking Noordelijke kade Hoenwaard, verlegging Hoenwaardse Wetering” is klaar. Van 23 november 2023 tot 3 januari 2024 is het concept projectplan in te zien voor geïnteresseerden. Ook kan een reactie worden ingediend.

Projectplan Waterwet

Het projectplan gaat over het verleggen van een gedeelte van de Hoenwaardse Wetering. Dat is de watergang die naast de kade van de Hoenwaard ligt. De Hoenwaardse Wetering komt verder van de kade af te liggen. Daardoor wordt de kade sterker. Ook ontstaat ruimte voor een beheerpad.   
Dit is vastgelegd in een ‘projectplan Waterwet’: een besluit van het waterschap waarin de kadeversterking wordt beschreven. Dit projectplan is onderdeel van het project Hoenwaard 2030, maar loopt vooruit op de overige plannen.

Inzien en reageren op het projectplan

Van 23 november 2023 tot 3 januari 2024 kun je het plan inzien en een reactie geven. Dit kan op www.hoenwaard2030.nl/meedenken. Het plan ligt ook fysiek ter inzage in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn. De openingstijden staan op www.vallei-veluwe.nl/contact.

Definitief besluit

Na afloop van de inspraakperiode zijn de reacties bij het waterschap bekend. Het college van dijkgraaf en heemraden neemt dan een definitief besluit over het projectplan. Iedereen die een reactie heeft ingediend, ontvangt hierover een brief van het waterschap.