Tijdelijke huisvesting

In Hattem zijn veel nieuwe woningen nodig. Momenteel worden er al op verschillende plekken woningen gebouwd of zijn er plannen om te bouwen. Maar voor sommige mensen gaat deze bouw niet snel genoeg. Om de ergste druk van de woningmarkt te halen, wil de gemeente op korte termijn 55 tot 70 tijdelijke woningen of woonruimtes realiseren.

Het gaat om huisvesting voor de doelgroepen:

 • Jongeren
 • Mensen die met spoed woonruimte nodig hebben
 • Mensen met een verblijfsvergunning (statushouders)
 • Oekraïense vluchtelingen

De woningen zijn niet bedoeld voor asielzoekers.

Waarom?

In Nederland is er sprake van woningnood. Koopwoningen zijn voor veel mensen onbetaalbaar, de doorstroom op de woningmarkt stagneert en de wachtlijsten voor een (betaalbare) huurwoning, lopen op. Er is dringend behoefte aan woningen. Ook in Hattem.

Op dit moment wordt er al op verschillende locaties in Hattem gebouwd. Dit betreft reguliere woningbouw. Het is de verwachting dat er tot 2040 nog 1100 woningen bijkomen. Bij de bouw wordt rekening gehouden met de verschillende behoeftes van de verschillende doelgroepen. Zo ontstaat er een gevarieerd aanbod van woningentypen. Duur en betaalbaar, groot of klein, voor starters, voor ouderen, voor jongeren, voor gezinnen, voor nieuwe of bestaande inwoners, voor tijdelijk of voor langere tijd.

Naast een groot tekort aan (betaalbare) woningen, speelt er nog iets anders mee: de wettelijke taakstelling die het Rijk heeft opgelegd aan alle gemeenten in Nederland. Elke gemeente heeft de wettelijke taak om mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) en Oekraïense vluchtelingen op te vangen en te huisvesten. Dit geldt ook voor Hattem.

Op zoek naar locaties: selectie van een klein aantal locaties

Uit data-analyse zijn een aantal locaties naar voren gekomen. Daarnaast konden de inwoners van Hattem tijdens een informatiebijeenkomst (19 april 2023) suggesties doen voor mogelijk geschikte locaties. De gemeente heeft vervolgens onderzocht welke locaties geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting. De locaties zijn getoetst aan de hand van een aantal criteria:

 • Type ondergrond (weiland of braakliggend stuk grond)
 • Oppervlakte (minimaal 450m2)
 • Eigendomspositie (bij voorkeur gemeentelijk eigendom)
 • Geen natuurbestemming op het perceel
 • Binnen de bebouwde kom
 • Dichtbij bestaande wegen en nutsvoorzieningen
 • etcetera. 

Dit heeft geleid tot de selectie van twee potentiële locaties die op dit moment als ‘meest geschikt’ uit de scan naar voren komen:

 1. Het nu braakliggend en voormalige terrein van Brimos in ’t Veen, ter hoogte van de 3e Industrieweg nummer 8.
 2. Het zuidelijke deel van het weiland gelegen aan de Apeldoornseweg en Wilgenlaan (ter hoogte van Apeldoornseweg 22 t/m 26 en Wilgenlaan 24 t/m 26).

De andere locaties lenen zich minder goed voor tijdelijke huisvesting op korte termijn. Dit betekent niet dat hier in de toekomst niet gebouwd gaat worden.

Informatie inloopbijeenkomsten 26 en 27 september 2023

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 26 en 27 september stond de informatie op informatieborden. 
Deze kun je hier downloaden en nalezen.

Na de bijeenkomsten hebben omwonenden een terugkoppeling per brief ontvangen. Deze kun je hier downloaden en nalezen.

Besluit college

Naar aanleiding van alle reacties tijdens en na de beide inloopbijeenkomsten, heeft het college het besluit over het opstarten van een ruimtelijke procedure voor tijdelijke huisvesting opgeschort naar begin 2024.

Vervolg

Dit betekent niet dat de plannen voor tijdelijke huisvesting van de baan zijn. Het betekent dat de rest van 2023 gebruiken voor het goede gesprek. Het college hecht waarde aan een goede, open verstandhouding met inwoners. Daarbij past reflectie, openheid, zorgvuldigheid en transparantie. Daarom zijn er eind november of begin december informatiebijeenkomsten met omwonenden van beide locaties, als vervolg op de bijeenkomsten in september.

Het college beslist uiteindelijk welke locaties zij aanwijst als nader uit te werken locaties. En voor welke locaties een ruimtelijke procedure moet worden voorbereid. Dit doet ze niet zonder eerst de omgeving te informeren. Pas nadat er een haalbaarheidsonderzoek is gedaan voor de locatie(s), wordt er (g)een juridisch, planologische procedure opgestart.

Vraag en antwoord

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Voor een overzicht van vragen klik op een van onderstaande links. Voor overige vragen of informatie mail naar Romy Kabel, projectleider Tijdelijke Huisvesting via gemeente@hattem.nl.

Vragen en antwoorden over tijdelijke huisvesting in Hattem
Vragen en reacties bijeenkomst 26 september 2023
Vragen en reacties bijeenkomst 27 september 2023

Nieuws

Het College vraagt de Raad om in te stemmen met verbouwing. Met het oog op de naderende beëindiging van opvangfaciliteiten aan de Reest en de Bongerd en de recent gesloten Kerkhofstraat, is de gemeente dringend op zoek naar geschikte opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Het recent aangekochte pand aan de Van Galenstraat 40, biedt mogelijkheden. Het college wil het pand verbouwen en er 12 tot18 opvangplekken realiseren. Hiervoor heeft zij krediet aangevraagd bij de gemeenteraad. > Lees verder