Bestemmingsplanprocedure Woonzorgzone De Bongerd van start

De bestemmingsplanprocedure voor de vernieuwing van woonzorgzone De Bongerd gaat van start. Vanaf 18 augustus 2022 legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage.

Het college stelt het genomen initiatief van Habion (eigenaar van de locatie) en Draisma (bouwpartner) zeer op prijs. Na enig wikken en wegen is het college bereid om mee te werken aan het initiatief van Habion voor De Bongerd. Er is namelijk een grote behoefte aan dit soort woningen voor senioren. De ontwikkeling van de woonzorgzones in Hattem is een al lang bestaande wens. Voor de plannen voor vernieuwing van De Bongerd is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 

129 zelfstandige woningen waarvan 63 zorgappartementen 

Op de prachtige locatie van De Bongerd, aan de rand van de binnenstad, worden de komende jaren circa 129 zelfstandige woningen voor de zorg, sociale- en vrije-sectorhuur gerealiseerd. Hiervan zijn 63 appartementen geschikt voor zorg. IJsselheem/Hanzeheerd levert daar zorg aan haar bewoners.

Inspraak

Het plan is vanaf 18 augustus 2022 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende zes weken, tot en met 28 september, kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraad. 

Waarom wordt het bestemmingsplan aangepast?

Het huidige bestemmingsplan geeft alleen de mogelijkheid aan van de bestaande woningen. Om de herontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. De plannen zijn inmiddels zo vergevorderd dat dit kan. Pas nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en daarna de omgevingsvergunning voor de realisatie is verleend, kan begonnen worden met de bouw. Tijdens de voorbereiding voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw betrekt eigenaar en initiatiefnemer Habion de buurt.