College van B&W Hattem stelt de gemeenteraad een aanscherping van bestemmingsplan De Bongerd voor

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hattem stelt de gemeenteraad voor om een zogenoemd herstelbesluit voor het bestemmingsplan De Bongerd te nemen. De bedoeling daarvan is om de regels van het bestemmingsplan juridisch zodanig aan te scherpen, dat deze volledig overeenkomen met het doel van het bestemmingsplan.

Begin 2023 is door de gemeenteraad van Hattem het bestemmingsplan voor woonzorgzone De Bongerd vastgesteld. Het doel van dit bestemmingsplan is om een gevarieerd woningaanbod mogelijk te maken voor senioren met 129 levensloopbestendige woningen, waarvan minimaal 63 woningen in gebruik zijn als zorgwoning. Door een juridische procedure is het bestemmingsplan nog niet in werking getreden. 

Het voorstel voor herstelbesluit sluit aan bij het advies van de Raad van State

Drie partijen hebben beroep aangetekend tegen het eerdere besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Ook is het besluit geschorst door een voorlopige voorziening van de Raad van State, waardoor de initiatiefnemer nog geen vergunning kan aanvragen voor de bouw. Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt dat in het bestemmingsplan juridisch beter geregeld moet worden dat een deel van de woningen daadwerkelijk als zorgwoning wordt gebruikt. Het voorgestelde herstelbesluit sluit aan bij de uitspraak van de rechter. Het college zet hiermee een stap in het oplossen van het juridische geschil rondom De Bongerd. 

Het voorstel leidt niet tot een ander plan

De maximale bouwvolumes en de positie van de gebouwen blijven gelijk als in het eerder vastgestelde bestemmingsplan. De juridische aanscherping zit puur in de regels van het bestemmingsplan. Daarin wil het college namelijk nog beter vastleggen dat er altijd tenminste 63 van de 129 woningen in gebruik zijn als zorgwoning. Van een zorgwoning is sprake als de levensloopbestendige woning in gebruik is door tenminste één persoon die zorg ontvangt vanuit een professionele zorgorganisatie in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT), zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg. 

Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering op 5 februari 2024

Het voorstel voor het herstelbesluit staat op 22 januari 2024 op de inhoudelijke agenda van de commissievergadering. Vervolgens wordt het op 5 februari 2024 in de openbare vergadering van de raad behandeld. Als de gemeenteraad het herstelbesluit neemt, hebben belanghebbenden daarna tot maximaal 6 weken de mogelijkheid om beroep in te dienen tegen de wijzigingen. Vervolgens moet de Raad van State nog een definitieve uitspraak doen over de eerder ingestelde beroepen.